ENGLISH | FRANÇAIS
ΑΡΧΙΚΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α-Ω | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαιρετισμός Χρίστου Αγγελίδη,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τμήμα Εργασίας (Μέριμνα Αναπήρων)

Με την ευκαιρία της σημερινής σας εκδήλωσης σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό. Η πρόσκληση σας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, τόσο για μένα όσο και για την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων, του Τμήματος Εργασίας, στην οποία εργάζομαι. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με οπτική αναπηρία θεωρείται σημαντική, ενώ η απόσταση που χώριζε τα άτομα αυτά από τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας έχει σμικρυνθεί σημαντικά. Οι προκαταλήψεις και οι άλλοι κοινωνικού φραγμοί τείνουν να εκμηδενιστούν, τα φυσικά εμπόδια λιγοστεύουν και αμβλύνονται.

Παρά ταύτα βελτιώσεις και άλλα μέτρα για αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τα άτομα με οπτική αναπηρία, ίσως να μη θεωρούνται από μερικούς ότι είναι αρκετά. Το αίσθημα αυτό κατανοούμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ιδιαίτερα στην Υπηρεσία Μέριμνας αναπήρων, γι’αυτό δηλώνουμε με έμφαση ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειες για άμβλυνση των προβλημάτων αυτών.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων του Τμήματος Εργασίας, τα τελευταία χρόνια έχει προωθήσει ένα σημαντικό αριθμό σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και νομοθετικών μέτρων για στήριξη και ενίσχυση των ατόμων με οπτική αναπηρία και ευρύτερα των ατόμων με αναπηρία.

Ενδεικτικά αναφέρεται η ψήφιση, το 1999 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση και διακίνηση στους δρόμους, δημόσια κτίρια και άλλους δημόσιους χώρους. Ένα άλλο σημαντικό μέτρο είναι η ψήφιση τον Ιούλιο του 2000, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νόμου για την κατοχύρωση των βασικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος εισάγει γενικά την αρχή της μη διάκρισης, ενώ κατοχυρώνει ειδικά την ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της παροχής κατάρτισης, παρέχει προστασία από απολύσεις και διασφαλίζει την ανέλιξη χωρίς διακρίσεις για τα άτομα με αναπηρία.

Είναι φανερό ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί που έχω προαναφέρει αποτελούν χρήσιμα εργαλεία της ευρύτερης στρατηγικής μας για έμπρακτη δράση, για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, αφού η απασχόληση είναι σίγουρα πολύ σημαντική για τα άτομα αυτά, τόσο για οικονομικούς κυρίως λόγους όσο και για λόγους συμμετοχής στην κοινότητα και για λόγους ανεξαρτησίας.

Επιτρέψατέ μου να αναφερθώ αναλυτικά σε συγκεκριμένα ωφελήματα και υπηρεσίες που παρέχονται στα άτομα με οπτική αναπηρία από τις διάφορες Υπηρεσίες και Υπουργεία, περισσότερο για λόγους πληροφόρησης.

Οι πλείστοι από εμάς έχουν ακούσει για τα ωφελήματα που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία επιγραμματικά αφορούν συντάξεις αναπηρίας και ανικανότητας. Από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχονται δημόσια βοηθήματα καθώς και άλλες υπηρεσίες προς τα άτομα με οπτική αναπηρία. Τα βοηθήματα αφορούν την καταβολή μηνιαίου χρηματικού ποσού για τη διαβίωση και κάλυψη ειδικών αναγκών των ατόμων με οπτική αναπηρία, παρέχεται επίσης οικονομική βοήθεια για εκτέλεση μικρών κτιριακών εργασιών για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και υποστηρικτική συμβουλευτική καθοδήγηση στα άτομα αυτά και τις οικογένειες τους.

Από το Τμήμα Εργασίας και συγκεκριμένα την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων παρέχεται οικονομική βοήθεια για αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των ατόμων με οπτική αναπηρία για αγορά οργάνων ή βοηθημάτων για διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης ή βελτίωση της διαβίωσης τους. Επίσης, από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων επιχορηγούνται η διαμονή και διατροφή ατόμων με οπτική αναπηρία και των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και των παραθαλάσσιων περιοχών. Τέλος, από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων τα άτομα με οπτική αναπηρία δύνανται να συμμετάσχουν στα σχέδια επαγγελματικής αποκατάστασης, όπως είναι το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία και το Σχέδιο Επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία σε ειδικότητες που δεν προσφέρονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων.

Πέρα από ωφελήματα και υπηρεσίες που προσφέρονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα άτομα με οπτική αναπηρία σημειώνονται τα ωφελήματα που δίδονται στα άτομα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα ωφελήματα αυτά αφορούν το επίδομα διακίνησης την παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη δασών για αγορά αναπηρικού οχήματος, την ειδική χορηγία ύψους £400 το χρόνο στον καθένα και κάλυψη της δαπάνης που συνεπάγεται ο μισθός Συνοδών/Γραμματέων σε περιορισμένο αριθμό ατόμων με οπτική αναπηρία τα οποία εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, σημειώνονται κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προς τα άτομα με οπτική αναπηρία, όπως είναι η λειτουργία της Σχολής Τυφλών “Άγιος Βαρνάβας” και η εισαγωγή του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου.

Πέραν από τα διάφορα ωφελήματα και υπηρεσίες που προσφέρονται στα άτομα με οπτική αναπηρία από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες έχουν εισαχθεί και διάφορα νομοθετικά μέτρα για πρόσληψη ατόμων με οπτική αναπηρία στον κρατικό τομέα. Σχετικές πρόνοιες υπάρχουν στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στον περί Προσλήψεως Εκπαιδευομένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νόμο και στον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές της διοργάνωσης της σημερινής ημερίδας και εύχομαι όπως οι εργασίες της στεφθούν με απόλυτη επιτυχία.