Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Ομιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών

 «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα»

2 Νοεμβρίου 2001

Με θέμα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου,
Λειτουργός Προγραμματισμού Α΄, Γραφείο Προγραμματισμού

Εισαγωγή

Επιτρέψετε μου, πρώτα να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πραγματοποίηση του Πρώτου Συνεδρίου Κυπριακών Βιβλιοθηκών, και να τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι ένας από τους ομιλητές.

Το θέμα της σημερινής ημερίδας «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών της Κυβέρνησης για ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο, και ένα θέμα αδιαφιλονίκητα, πολλαπλά ενδιαφέρον.

Η εξαπλούμενη με γοργό ρυθμό κοινωνία της πληροφορίας επηρεάζει δυναμικά όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Επηρεάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, τον τρόπο που οργανώνουμε τον ελεύθερο μας χρόνο και τον τρόπο συνεργασίας των ανθρώπων.

Στη σύντομη ομιλία μου, θα αναλύσω τους στόχους του Προγράμματος Δράσης της Κυβέρνησης για την προώθηση της προσαρμογής της Κύπρου στην ταχέως εξαπλούμενη κοινωνία της πληροφορίας, και στη συνέχεια θα ολοκληρώσω την παρουσίαση μου με ανάλυση της φιλοσοφία της Κυβέρνησης αναφορικά με την αξιοποίηση του λογισμικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες του ευρύ δημόσιου τομέα, που περιλαμβάνει τις βιβλιοθήκες των κυβερνητικών υπηρεσιών, των δήμων και των κοινοτήτων.

Στόχοι του Προγράμματος Δράσης για την πληροφορική

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ο υπεύθυνος φορέας για την αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σπουδαιότητα της πληροφορικής για την προσαρμογή της Κύπρου στην ταχέως εξαπλούμενη παγκοσμιοποιημένη διεθνή οικονομία, έχει ετοιμάσει Πρόγραμμα Δράσης που στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο. Το όραμά μας, μακροπρόθεσμα, είναι να καθιερωθεί η Κύπρος ως ένα φημισμένο διεθνές κέντρο πληροφορικής. Το Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κυβέρνησης που καλύπτει την περίοδο 1999-2003.

Η ετοιμασία, προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης έχει ανατεθεί σε Ομάδα Εργασίας υπό την προεδρία του Γραφείου Προγραμματισμού, με τη συμμετοχή φορέων και οργανισμών από τον ευρύ δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που εμπλέκονται σε θέματα πληροφορικής.

Η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας αντανακλά το γεγονός ότι η προώθηση της ανάπτυξης του τομέα της πληροφορικής δεν είναι καθήκον ενός μόνο δημόσιου ιδρύματος. Χρειάζεται τη συνεργασία αριθμού Υπουργείων και κυβερνητικών τμημάτων, όπως του Γραφείου Προγραμματισμού, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, όπως επίσης και τη συνεργασία ημικρατικών Οργανισμών, όπως της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και παράλληλα την ενεργό συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού τομέα.

1. Κύρια Επιδίωξη

Η κύρια επιδίωξη του Προγράμματος Δράσης είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Ο στόχος μας είναι η αύξηση της ενημέρωσης του κοινού για τη σπουδαιότητα των τεχνολογιών πληροφόρησης στις σύγχρονες κοινωνίες με προοπτική τη δημιουργία θετικής στάσης έναντι των νέων αυτών τεχνολογιών.

Επίσης στοχεύουμε στην περαιτέρω ένταξη της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στη βελτίωση των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού στις τεχνολογίες πληροφόρησης και στη βελτίωση της υποδομής των τηλεπικοινωνιών.

2. Μέτρα Πολιτικής

Επιτρέψετε μου τώρα να πω λίγα λόγια για μερικά από τα πιο σημαντικά μέτρα πολιτικής τα οποία έχουμε πρόθεση να προωθήσουμε.  

Επειδή η ενημέρωση του κοινού γενικά είναι τεράστιας σημασίας, στοχεύουμε να την επιταχύνουμε με διάφορους τρόπους. ΄Ενα μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η διοργάνωση διαφόρων σεμιναρίων που έχουν ως θεματική ενότητα την Κοινωνία της πληροφορίας.

Θα συνεχιστούν, σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο, ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της υποδομής των τηλεπικοινωνιών, με προοπτική την προώθηση της δυνατότητας της διαβίβασης κειμένων, βάσεων πληροφοριών, εικόνων και ήχου σε ψηλή ταχύτητα και ποιότητα.

Αναφορικά με το δημόσιο τομέα, θα επιταχυνθεί η μηχανογράφηση των κυβερνητικών τμημάτων. Στα πλαίσια αυτά, προγραμματίζεται ως θέμα προτεραιότητας, η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των κυβερνητικών τμημάτων που προσφέρουν άμεσα υπηρεσίες στο κοινό, η εγκατάσταση Κέντρων για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα, η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των Κυβερνητικών βάσεων πληροφοριών, και διάφορα άλλα μέτρα για την προώθηση της αυτοματοποίησης του δημόσιου τομέα.

Μέρος των μέτρων του Προγράμματος Δράσης, περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών και τη σύνδεση τους με ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφοριών. Ο στόχος σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση από το σπίτι ή το γραφείο σε όλες τις βιβλιοθήκες στην Κύπρο μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η φιλοσοφία της Κυβέρνησης αναφορικά με την αξιοποίηση του λογισμικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ

Η παρούσα τεχνολογική επανάσταση στην πληροφορική οδηγεί στη ραγδαία εξάπλωση και διαβίβαση της γνώσης. Σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις, η γνώση διπλασιάζεται κάθε έξι χρόνια. Αυτό έχει σπουδαίες επιπτώσεις στην παραγωγή όσο και στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στα διαφοροποιούμενα πρότυπα ζήτησης. Η προσαρμογή αυτή είναι τεράστιας σπουδαιότητας για τη κοινωνικο-οικονομική πρόοδο και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μακροπρόθεσμο προγραμματισμό εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της δια-βίου εκπαίδευσης.

Με πρωτοβουλία του Γραφείου Προγραμματισμού, συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, με τη συμμετοχή υπευθύνων βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών, και με κύρια επιδίωξη τον εντοπισμό ενός εύχρηστου και κοινά αποδεκτού λογισμικού προγράμματος βιβλιοθήκης.

Μετά από διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, και αξιολόγηση των διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων βιβλιοθήκης που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από ομάδα ειδικών, και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων,:

  • Τη συμβατότητα,

  • Τη δυνατότητα χρήσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,

  • Τη δυνατότητα δικτύωσης, και

  • Το κόστος απόκτησης του λογισμικού, 

επιλέγηκε ως το πλέον κατάλληλο και συμφέρον, το βιβλιοθηκονομικό σύστημα ΑΒΕΚΤ, που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ελλάδας.

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να υπογραμμίσω ότι το ΑΒΕΚΤ, παραχωρήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ελλάδας στα πλαίσια σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2000, επαναβεβαίωσε την έγκριση του για σταδιακή εφαρμογή του ΑΒΕΚΤ στις βιβλιοθήκες της δημόσιας υπηρεσίας και για την προώθηση της υλοποίησης της υπό αναφορά απόφασης ανέθεσε

 Στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την υποστήριξη του προσωπικού που θα χειρίζεται το σύστημα ΑΒΕΚΤ,

  • Στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού για εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ,

  • Στην Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, την εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών της δημόσιας υπηρεσίας σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, καταλογογράφησης και ταξινόμησης των βιβλίων, επεξεργασίας του υλικού και λειτουργίας του προγράμματος, και

  • Στο Γραφείο Προγραμματισμού να καταβάλει προσπάθειες για εξασφάλιση από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης της παραχώρησης νέων αναβαθμίσεων του ΑΒΕΚΤ.

Οι εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες εργάζονται για την προώθηση της υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια αυτά, από τον Νοέμβριο του 2000, μέχρι σήμερα, διοργανώθηκαν τέσσερα επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

Δεν σκοπεύω να σας κουράσω με αριθμούς, γι’ αυτό και δεν θα κάνω αναφορά στον αριθμό των βιβλιοθηκών που έχουν ήδη εγκαταστήσει το ΑΒΕΚΤ στην Κύπρο, ούτε και γι’ αυτές που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Συμπεράσματα

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ολοκληρώσω την ομιλία μου, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο, και επανατονίζοντας, την έμφαση που δίδεται στην δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών και τη σύνδεση τους με ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφοριών.

Η μελλοντική πορεία της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας θα εξαρτηθεί από την προσαρμοστικότητα τους στις ραγδαίες μεταβαλλόμενες συνθήκες, και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και του συστήματος κατάρτισης στις ανάγκες που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνίες.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________

Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy