Κυπριακή Βιβλιοθήκη    

Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών

«Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα»    Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοε΅βρίου 2001, 9:30 .- 17:00   ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο 

 

 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστη΅ίου Κύπρου. ’ξονες ανάπτυξης και προοπτικές συ΅βολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

 

Φίλιππος Τσι΅πόγλου

∆ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστη΅ίου Κύπρου,

e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy 

URL: http://www.ucy.ac.cy/~ftsimp 

Περίληψη

Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται ΅ια γνωρι΅ία ΅ε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου, ΅έσω της παράθεσης δεδο΅ένων που αφορούν την λειτουργίες της. Περιγράφονται οι νέες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα, οι άξονες ανάπτυξης για την περαιτέρω κάλυψη των ΅αθησιακών και πληροφοριακών αναγκών του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου και οι προοπτικές συ΅βολής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

Πρωταρχική αποστολή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου αποτελεί η εξυπηρέτηση των ΅αθησιακών και πληροφοριακών αναγκών των ΅ελών της Ακαδη΅αϊκής κοινότητας, τα οποία ανέρχονται σε 3800 περίπου ενεργούς χρήστες (φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές). Η βιβλιοθήκη είναι ωστόσο ανοιχτή στους εξωτερικούς χρήστες, αφού ήδη αριθ΅ούν περισσότερα από 700 ΅έλη. Τα θε΅ατικά αντικεί΅ενα που καλύπτονται είναι κυρίως αυτά που θεραπεύονται από τα Τ΅ή΅ατα που ήδη λειτουργούν στο Πανεπιστή΅ιο. Η συλλογή περιλα΅βάνει: 220.000 βιβλία, εκ των οποίων ΅όνον 40.000 καταλογογραφη΅ένα, προσβάσι΅α ΅έσω του διαδικτύου (web-OPAC) και αξιοποιήσι΅α, 3.500 τίτλους περιοδικών, εκ των οποίων 1.650 τρέχοντες, πρόσβαση σε 3.500 ηλεκτρονικά περιοδικά (κυρίως λόγω της συ΅΅ετοχής στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδη΅αϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link), 50 βάσεις δεδο΅ένων, πρόσβαση σε 200.000 ηλεκτρονικά βιβλία συγκεντρω΅ένα σε 100 νοερές συλλογές (virtual collections) στο διαδίκτυο και 300 χρήσι΅ες συνδέσεις σε ιστότοπους οργανω΅ένες σε δο΅η΅ένα ευρετήρια, 1.500 τίτλους εκπαιδευτικών πολυ΅έσων, ΅ουσικών δίσκων σε CD-ROM, βιντεοταινιών, δισκετών, κασετών, ΅ικροταινιών (microfilms) κλπ. οπτικοακουστικού υλικού. 

Την περίοδο 2000-2001 αναπτύχθηκαν νέες υπηρεσίες και επιλύθηκαν πολλά από τα χρόνια προβλή΅ατα της Βιβλιοθήκης, όπως: δη΅ιουργία ψηφιακής-νοερής βιβλιοθήκης (digital-virtual library) και εξασφάλιση πρόσβασης από όλο το πανεπιστη΅ιακό δίκτυο, διόρθωση και συντήρηση των αρχείων καθιερω΅ένων όρων του ηλεκτρονικού καταλόγου, εξεύρεση νέων γραφειακών χώρων και βιβλιοστασίων, εγκατάσταση συστή΅ατος κινητών ραφιών, αναταξιθέτηση της συλλογής περιοδικών, ένταξη στην Κοινοπραξία HEAL-Link, έναρξη της αναδρο΅ικής καταλογογράφησης ΅ε στελέχωση και εκπαίδευση ο΅άδας καταλογογράφων, λειτουργία των δύο παραρτη΅άτων (Τουρκικών Σπουδών και Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας), εγκατάσταση αντικλεπτικών συστη΅άτων, συστη΅ατική επι΅όρφωση του προσωπικού ΅ε συ΅΅ετοχή σε σειρά εξωτερικών σε΅ιναρίων και συνεδρίων (συνολικά 37 αποστολές 17 ατό΅ων), οργάνωση προγρά΅΅ατος δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού ΅ε την έναρξη εσωτερικών σε΅ιναρίων αλληλο-επι΅όρφωσης, επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε τυφλούς και άτο΅α ΅ε προβλή΅ατα όρασης ΅ε την εγκατάσταση προσαρ΅οσ΅ένων σταθ΅ών και τη δη΅ιουργία εναλλακτικού (ψηφιακού) υλικού, λογιστική παρακολούθηση προϋπολογισ΅ών (δαπανών και εσόδων), κλπ. 

Υπολείπονται ακό΅η αρκετά για την ολοκλήρωση των στόχων της Βιβλιοθήκης. Το΅είς όπως: ο πληροφοριακός (θε΅ατική βιβλιογραφική κάλυψη), της Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Χρηστών, της Συντήρησης Έντυπου Υλικού, της Ανάπτυξης Εφαρ΅ογών είτε απουσιάζουν εντελώς είτε βρίσκονται στα πρώτα τους στάδια.

Οι προκλήσεις της επερχό΅ενης «Κοινωνίας της Πληροφορίας», οι συνέπειες του ακολουθού΅ενου στο Πανεπιστή΅ιο Κύπρου εκπαιδευτικού ΅αθητοκεντρικού συστή΅ατος των ΅αθη΅άτων επιλογής και το ΅αθησιακό υπόδειγ΅α της πολλαπλής βιβλιογραφίας και της απουσίας ΅οναδικού συγγρά΅΅ατος, καθιστούν τη Βιβλιοθήκη κο΅βικό ση΅είο στη ΅αθησιακή διαδικασία των φοιτητών του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου. Η βιβλιοθήκη οφείλει να ΅ετεξελιχθεί πολύ γρήγορα σε «κέντρο ΅αθησιακών πόρων» όπου ένας βασικός άξονας των δραστηριοτήτων θα είναι η εξασφάλιση πληροφοριακής παιδείας (information literacy) στους χρήστες. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, υπάρχον και νέο, οφείλει να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και αντιλήψεις για να ΅πορέσει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου να προσαρ΅οστεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής και να επιτελέσει το έργο της .  

Η όσο το δυνατό ταχύτερη διευθέτηση των θε΅άτων εσωτερικής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου (επαρκής στελέχωση, εδραίωση ή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ολοκλήρωση αναδρο΅ικής καταλογογράφησης κλπ) θα της επιτρέψει να στραφεί απερίσπαστα και ΅ε την υποστήριξη των υπόλοιπων βιβλιοθηκών στη Κύπρο. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία ΅ε στόχο την οργάνωσή τους και την παραγωγή κοινών πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών (καταλογογράφηση υλικού, συλλογικοί κατάλογοι, διαδανεισ΅ός, συντονισ΅ένες αγορές και προσβάσεις σε πηγές κλπ). Τα πρώτα βή΅ατα έχουν ήδη γίνει. Για ΅ια επιτυχή και καρποφόρα συνεργασία απαιτείται ό΅ως η εκπλήρωση ορισ΅ένων ευνόητων προϋποθέσεων από πλευράς βιβλιοθηκών, όπως: η επαρκής στελέχωση των βιβλιοθηκών, η εξασφάλιση υπολογιστικού και διαδικτυακού εξοπλισ΅ού, ο εφοδιασ΅ός τους ΅ε υπολογιστικό πρόγρα΅΅α διαχείρισης βιβλιοθήκης που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, η εξασφάλιση συστη΅ατικής  τεχνικής υποστήριξής τους, η σύνδεση στο διαδίκτυο, κλπ. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου θα ΅πορεί να συ΅βάλλει ση΅αντικά ΅ε τη ΅εταφορά της συσσωρευό΅ενης τεχνογνωσίας της.

Αποστολή

Πρωταρχική αποστολή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών ΅άθησης και πληροφόρησης της Ακαδη΅αϊκής Κοινότητας (προπτυχιακοί και ΅εταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), ενώ ΅έσα στους σκοπούς της είναι και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης της ευρύτερης επιστη΅ονικής κοινότητας της χώρας.

Χρήστες 

Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου απευθύνονται σε ένα σύνολο 4.500 περίπου ενεργών ΅ελών-χρηστών, εκ των οποίων: 2.800 είναι φοιτητές, 300 ακαδη΅αϊκοί, 350 ΅εταπτυχιακοί, 150 διοικητικοί και ένας συνεχώς αυξανό΅ενος αριθ΅ός εξωτερικών χρηστών της ευρύτερης επιστη΅ονικής κοινότητας της Κύπρου (ερευνητέςελετητές, εκπαιδευτικοί κλπ.). Η χρήση των αναγνωστηρίων, των βιβλίων και περιοδικών ανοικτής πρόσβασης καθώς και η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσι΅α και από εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πανεπιστή΅ιο Κύπρου. Για εξωτερικούς χρήστες που επιθυ΅ούν να αποκτήσουν δικαίω΅α δανεισ΅ού βιβλίων, απαιτείται ετήσια συνδρο΅ή ΅έλους αφού εγκριθεί η αίτηση τους από το ∆ιευθυντή Βιβλιοθήκης.  Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσφατα εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισ΅ό για την εξυπηρέτηση τυφλών και χρηστών ΅ε προβλή΅ατα όρασης. 

Η ετήσια κίνηση που παρουσιάζει η Βιβλιοθήκη συ΅πυκνώνεται στα παρακάτω ΅εγέθη:

        • 40.000 δανεισ΅οί βιβλίων, 

        • 2.000 - 8.000 βιβλία δανεισ΅ένα σε κάθε χρονική στιγ΅ή,

        • 1.200 διαδανεισ΅οί (άρθρα και βιβλία) από το εξωτερικό.

        • 1.000 ώρες πρόσβασης στις εγκατεστη΅ένες εντός της βιβλιοθήκης βάσεις δεδο΅ένων.

 

Επιστη΅ονικά αντικεί΅ενα που καλύπτει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου καλύπτει κατ΄αρχήν τα επιστη΅ονικά αντικεί΅ενα τα οποία θεραπεύονται από τα Τ΅ή΅ατα του Πανεπιστή΅ιο Κύπρου, ήτοι:

Αρχαιολογία, Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Βιβλιοθηκονο΅ία και Επιστή΅η Πληροφόρησης, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, ∆ιοικητική Επιστή΅η, Ελληνική Λογοτεχνία, Επιστή΅ες της Αγωγής, Ιστορία, Κλασσικές Σπουδές και Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Λογιστική, Μαθη΅ατικά, Έρευνα ανάλυση αγοράς (Μάρκετινγκ), Μηχανική, Οικονο΅ικά, Περιβάλλον, Πληροφορική, Πολιτικές Επιστή΅ες, Στατιστική, Τουρκικές Σπουδές, Φιλοσοφία, Φυσική, Χη΅εία, Χρη΅ατοοικονο΅ική, Ψυχολογία.

Ωστόσο, λόγω της συ΅΅ετοχής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου στη Κοινοπραξία Ελληνικών ακαδη΅αϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες κεί΅ενο  και άλλων επιστη΅ονικών πεδίων όπως π.χ. 800+ ηλεκτρονικών περιοδικών Ιατρικής, Βιολογίας, και άλλων επιστη΅ών. Το υλικό αυτό ΅πορούν να το αξιοποιήσουν τόσο οι επιστή΅ονες του βιοϊατρικού το΅έα όσοι και οι βιβλιοθηκονό΅οι των αντίστοιχων οργανισ΅ών.

Προσωπικό

Στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται:

        • 17 άτο΅α ως ΅όνι΅ο προσωπικό, εκ των οποίων 6 ΅ε σπουδές Βιβλιοθηκονο΅ίας (4 εκ των οποίων ΅ε ΅εταπτυχιακό τίτλο σπουδών).

        • 1 πληροφορικός

        • 15-17 εργοδοτού΅ενοι φοιτητές ΅ερικής απασχόλησης.

        • 4-8 άτο΅α πλήρους απασχόλησης ΅ε ΅ίσθωση υπηρεσιών.

 

Εντός του 2001 ανα΅ένεται η πρόσληψη 7 εγκεκρι΅ένων νέων θέσεων για την κάλυψη ΅έρους των αναγκών στελέχωσης υφιστά΅ενων υπηρεσιών αλλά και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Συνολικά σή΅ερα απασχολούνται 34 άτο΅α πλήρους απασχόλησης και 17 φοιτητές ΅ερικής απασχόλησης. 16 εξ αυτών απασχολούνται στην αναδρο΅ική καταλογογράφηση.

Υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη:

Ανοικτή για το κοινό, ∆ανειστική, Φωτοτυπίες, ∆ιαδανεισ΅ός (ILL), Πρόσβαση για άτο΅α ΅ε ειδικές ανάγκες, Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, Μεγαλογρά΅΅ατο υλικό για άτο΅α ΅ε περιορισ΅ένη όραση, Ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, Αυτο΅ατοποιη΅ένο κατάλογο, Πρόσβαση σε βάσεις δεδο΅ένων.

Ειδικές Συλλογές:

        1. Κυπρολογική Συλλογή.

        2. Συλλογή Browning (Ελληνική Γρα΅΅ατεία, Ιστορία)

        3. ∆ωρεά Dakin (Νεότερη Ελληνική Ιστορία)

        4. Συλλογή Πάλλα.(Βυζαντινολογία)

        5. Συλλογή Halasi-Khun Tibor (Τουρκολογικά).

        6. Συλλογή Tieze Andreas (Τουρκολογικά).

        7. Συλλογή Bazin Louis (Τουρκολογικά).

        8. ∆ωρεά ∆η΅ητσόπουλου (3.000 παλαιά βιβλία 16-19ος αιώνας)

        9. Κυπριακές εφη΅ερίδες προηγού΅ενου αιώνα

        10. Χειρόγραφα: 3

 

Σύστη΅α ταξινό΅ησης 

Το ακολουθού΅ενο σύστη΅α ταξινό΅ησης είναι αυτό της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCCS: Library of Congress Classification System), ΅ε βάση το οποίο είναι ταξιθετη΅ένο το βιβλιακό υλικό στα ράφια. Η ταξιθέτηση των περιοδικών έχει οργανωθεί ΅ε βάση γενικές κατηγορίες του LCCS και αλφαβητική ταξιθέτηση κατά τίτλο περιοδικού εντός κάθε κατηγορίας. Οι τό΅οι των περιοδικών είναι ταξιθετη΅ένοι σε σύστη΅α κινητών ΅εταλλικών ραφιών, τα οποία εγκαταστάθηκαν πρόσφατα (2001).

Για την καταλογογράφηση όλων των ΅ορφών του υλικού και των πηγών (έντυπων, ηλεκτρονικών, οπτικοακουστικών κλπ) ακολουθούνται οι κανόνες του AACR2 (Aglo-American Catalogue Rules, second edition). Το ακολουθού΅ενο ΅ορφότυπο στον αυτο΅ατοποιη΅ένο σύστη΅α της Βιβλιοθήκης είναι το UNIMARC

Μηχανογράφηση της Βιβλιοθήκης:

Από την πρώτη η΅έρα λειτουργίας της, το 1992, το σύνολο των βασικών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, ήτοι: παραγγελίες, αγορές, παραλαβές, τι΅ολογήσεις, καταλογογράφηση, κυκλοφορία υλικού, παρακολούθηση τευχών περιοδικών και βάσεων δεδο΅ένων σε οπτικούς δίσκους, πραγ΅ατοποιούνται ΅έσω αυτο΅ατοποιη΅ένου (ηλεκτρονικού) συστή΅ατος διαχείρισης. ∆εν χρησι΅οποιήθηκαν ποτέ έντυποι δελτιοκατάλογοι (καρτέλες). Το αυτο΅ατοποιη΅ένο σύστη΅α διαχείρισης της Βιβλιοθήκης είναι το ADVANCE/GEAC. ∆ιαθέτει το πρότυπο Z39.50 το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε καταλόγους (OPAC) άλλων βιβλιοθηκών από τις οποίες γίνεται εντατική ΅εταφορά εγγραφών (MELVYL, LC, ΑΠΘ, κλπ.)  

Μέχρι σή΅ερα έχουν καταλογογραφηθεί 40.000 βιβλία, ενώ το Φεβρουάριο 2001 ξεκίνησε ΅ια Ηράκλεια  προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η αναδρο΅ική καταλογογράφηση των υπόλοιπων 170.000 βιβλίων στα επό΅ενα 3-4 χρόνια. Από το σύστη΅α παρακολουθούνται και η παραλαβή τευχών 1700 περιοδικών.

Χρη΅ατοδότηση Βιβλιοθήκης:

Τα κονδύλια δαπανών του Προϋπολογισ΅ού που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη περιλα΅βάνουν:

        • 402. Αγορά βιβλίων, συνδρο΅ές περιοδικών και βάσεων δεδο΅ένων. υλικού βιβλιοθήκης (κεντρικό κονδύλι) η διαδικασία κατανο΅ής του αναφέρθηκε προηγου΅ένως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2001 το συγκεκρι΅ένο κονδύλι ανήλθε στις 670.000 ΛΚ. Τον ίδιο χρόνο ένα ποσοστό αφιερώθηκε για την έναρξη της αναδρο΅ικής καταλογογράφησης ΅ε ΅ίσθωση υπηρεσιών.

        • 422. Μηχανογραφικό εξοπλισ΅ό αποκλειστικά για την αγορά και ανανέωση υπολογιστών και λογισ΅ικού για χρήση από τη Βιβλιοθήκη. Εννοείται βέβαια ότι δεν υπάρχουν κλεψίτυπα αντίγραφα προγρα΅΅άτων στους σταθ΅ούς εργασίας του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου.

        • 403.Εξοπλισ΅ός Βιβλιοθήκης (πλην ΅ηχανογραφικού) όπως π.χ. ΅ηχανή΅ατα, συστή΅ατα κινητών ραφιών, αντικλεπτικά συστή΅ατα κλπ.

 

Επιπλέον στη βιβλιοθήκη αναλογεί κάθε χρόνο:

        • Ένα κονδύλι της τάξεως των 20.000-36.000 ΛΚ για α΅οιβές ΅ερικώς απασχολού΅ενων φοιτητών (20-30 ώρες εβδο΅αδιαίως έκαστος) του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου σε βοηθητικές εργασίες στη Βιβλιοθήκη. Ση΅ειώνεται ότι ο θεσ΅ός του εργοδοτού΅ενου  φοιτητή ισχύει για όλες τις Υπηρεσίες του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου.

        • Έναικρό) κονδύλι για επι΅όρφωση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, συ΅΅ετοχή σε συνέδρια, σε΅ινάρια κλπ.

 

Όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, τα οποία από το 2000 τα διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα ο ∆ιευθυντής Βιβλιοθήκης, χρησι΅οποιούνται για να συ΅πληρώνουν πιθανά κενά του προϋπολογισ΅ού ή ανεπάρκειες (π.χ. συ΅΅ετοχή σε συνέδρια, εκπαιδεύσεις, ταξίδια, ΅ίσθωση υπηρεσιών κλπ) και περιλα΅βάνουν:

        • Έσοδα από εγγραφές και συνδρο΅ές εξωτερικών ΅ελών. Αφορά εξωτερικά ΅έλη που πληρώνουν ετήσια συνδρο΅ή. Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή και ελεύθερης πρόσβασης για εξωπανεπιστη΅ιακούς ερευνητές και κοινό. Για την απόκτηση, ωστόσο, δικαιώ΅ατος δανεισ΅ού βιβλίων οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς έγκριση στο ∆ιευθυντή Βιβλιοθήκης.

        • Έσοδα από την διάθεση καρτών για χρήση φωτοτυπικών ΅ηχανών.

        • Πρόστι΅α εκπρόθεσ΅ης επιστροφής βιβλίων. Τον τελευταίο ενά΅ισι χρόνο πρόστι΅α καταβάλλουν όλοι οι εκπρόθεσ΅οι χρήστες (των ακαδη΅αϊκών συ΅περιλα΅βανο΅ένων).

        • Έσοδα από το διαδανεισ΅ό.

 

Οργάνωση Υλικού και Πηγών

Τα δύο τελευταία χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου κατέστη ουσιαστικά ΅ία πλήρως ηλεκτρονική (ως προς τη λειτουργία της) και υβριδική (ως προς το περιεχό΅ενο) βιβλιοθήκη (hybrid library), αφού περιλα΅βάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και δυνατότητες παραγωγής υλικού αφής σε γραφή Braille για τους τυφλούς χρήστες. Από τον Οκτώβριο 2000 η Βιβλιοθήκη δη΅ιούργησε τα βασικά υποσυστή΅ατα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης ΅έσω της ψηφιακής-νοερής βιβλιοθήκης της (digital –virtual library), ήτοι:

        • Αυτο΅ατοποιη΅ένο Κατάλογο ∆η΅όσιας Πρόσβασης (Web-OPAC). 

        • Υποσύστη΅α 3.500 Ηλεκτρονικών περιοδικών πλήρους κει΅ένου.

        • Υποσύστη΅α 30 βάσεων δεδο΅ένων εγκατεστη΅ένων εντός Βιβλιοθήκης και ακό΅η 20 εγκατεστη΅ένων σε δικτυακούς ιστότοπους παραγωγών.

        • Υποσύστη΅α 100 νοερών συλλογών που περιλα΅βάνουν 200.000 ηλεκτρονικά βιβλία, διδακτορικά κ.α. σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

        • Υποσύστη΅α 300 χρήσι΅ων δικτυακών συνδέσεων οργανω΅ένων σε δο΅η΅ένα ευρετήρια.

        • Σύνδεση ΅ε τον «Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστη΅ονικές και Τεχνολογικές Βιβλιοθήκες» (Παραγωγή ΕΚΤ: Εθνικού Κέντρου Τεκ΅ηρίωσης στην Ελλάδα).

 

Όλα τα υποσυστή΅ατα είναι προσβάσι΅α από οποιοδήποτε σταθ΅ό εργασίας (υπολογιστή) συνδεδε΅ένο ΅ε το Πανεπιστη΅ιακό δίκτυο ΅έσω των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου (http://library.ucy.ac.cy ). Οι ιστοσελίδες,  οι οποίες ενη΅ερώνονται σε καθη΅ερινή σχεδόν βάση, περιλα΅βάνουν επίσης πληροφορίες περιγραφικού τύπου, όπως όροι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, προσφερό΅ενες υπηρεσίες, ωράρια λειτουργίας, στοιχεία επικοινωνίας ΅ε το προσωπικό κλπ.  

Κατανο΅ή χώρων

∆ιοικητικά η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου αποτελεί ΅ια ενιαία υπηρεσία πληροφόρησης, η οποία αναφέρεται στον Πρύτανη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου. Η υπηρεσία δεν περιλα΅βάνει τ΅η΅ατικές βιβλιοθήκες. Ωστόσο λόγω έλλειψης διαθέσι΅ων χώρων είναι εξ ανάγκης διασκορπισ΅ένη σε 8 διαφορετικά κτίρια: 

        • Κεντρική Βιβλιοθήκη,

        • Πτέρυγα περιοδικών 

 

(α΅φότερες εντός του κτιριακού συγκροτή΅ατος στην οδό Καλλιπόλεως 75),

        • Παράρτη΅α Λατσιών (περιλα΅βάνει Τουρκολογικό υλικό και τη ∆ωρεά της Παιδαγωγικής Ακαδη΅ίας), 

        • Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Αρχαιολογικό υλικό, στο κτίριο της οδού Γλάδστωνος 12, Λευκωσία),

        • Εργαστήριο Πελεγκάρη (Επέκταση του Βιβλιοστασίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Υπηρεσία Παραλαβών, Καταλογογράφησης,) 

        • Τρεις αποθηκευτικούς χώρους (Λυό΅ενα, Πλατάνη, αποθήκη Πανεπιστη΅ιούπολης).

 

Η κτιριακή πολυδιάσπαση συνεπάγεται αυξη΅ένες ανάγκες σε προσωπικό, προσωρινά ΅ειω΅ένες προσφερό΅ενες υπηρεσίες, λιγότερες ώρες λειτουργίας ή/και συνδυασ΅ό των προηγου΅ένων. Η κατάσταση ανα΅ένεται να θεραπευτεί οριστικά ΅ε την οικοδό΅ηση του νέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστη΅ιούπολη (πρόβλεψη 2005-2008).

 

Στο υλικό και τις πληροφοριακές πηγές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου περιλα΅βάνονται:

        1. 200-220.000 τό΅οι βιβλίων εκ των οποίων 40.000 περιλα΅βάνονται στον αυτο΅ατοποιη΅ένο κατάλογο δη΅όσιας πρόσβασης (OPAC: Online Public Access Catalogue). Η ετήσια αύξηση του αριθ΅ού των βιβλίων που προστίθενται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, ανέρχεται σε 10-12.000 τό΅ους, προερχό΅ενη κυρίως από αγορές. Στον αριθ΅ό αυτό δεν συ΅περιλα΅βάνονται πιθανές δωρεές.

        2. 3.500 τίτλοι περιοδικών εκ των οποίων 1.647 αποτελούν τρέχουσες συνδρο΅ές σε ξενόγλωσσα περιοδικά και 160 σε ελληνόγλωσσα.

        3. ∆ικαιώ΅ατα πρόσβασης σε 3.383+  ηλεκτρονικά περιοδικά, ως αποτέλεσ΅α της ένταξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδη΅αϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link: Hellenic Academic Libraries Link).

        4. 50 τίτλοι βάσεων δεδο΅ένων, εκ των οποίων 30 εγκατεστη΅ένες τοπικά σε σύστη΅α  ULTRANET δικτύωσης CD-ROM και 20 προσβάσι΅ες εξ αποστάσεως ΅έσω INTERNET.

        5. Συνδέσεις σε 100 συλλογές 200.000 ηλεκτρονικών βιβλίων, οργανω΅ένες και προσβάσι΅ες ΅έσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης.

        6. ∆ο΅η΅ένο ευρετήριο χρήσι΅ων συνδέσεων

        7. 1.500 τίτλοι εκπαιδευτικών πολυ΅έσων, ΅ουσικών δίσκων σε CD-ROM, βιντεοταινιών, δισκετών, κασετών, ΅ικροταινιών (microfilms) κλπ. οπτικοακουστικού υλικού.

 

Επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου για τυφλούς χρήστες και άτο΅α ΅ε προβλή΅ατα όρασης 

Πρόσφατα έγινε η εγκατάσταση δύο προσαρ΅οσ΅ένων σταθ΅ών εργασίας εξοπλισ΅ένων ΅ε ειδικές συσκευές και λογισ΅ικό. Επιτρέπει την χρήση της ψηφιακής βιβλιοθήκης  από ΑΠΟ χωρίς τη ΅εσολάβηση τρίτων. ΤΟ όλο εγχείρη΅α είναι αποτέλεσ΅α της συ΅΅ετοχής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου στο Ευρωπαϊκό έργο Accelerate / Leonardo da Vinci. Στο ίδιο πρόγρα΅΅α συ΅΅ετείχαν εκτός από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου  Μακεδονίας, η εταιρία συ΅βούλων Polyplano Euroconsultants, η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστή΅ια Graz, Linz, η Ο΅οσπονδία Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς, συνεργαστήκα΅ε επίσης ΅ε την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών και τη Σχολή Τυφλών της Λευκωσίας. 

Το πρόγρα΅΅α συνέπεσε ΅ε την έναρξη των προσπαθειών για δη΅ιουργία ψηφιακής –νοερής βιβλιοθήκης.  Στο Πανεπιστή΅ιο φοιτούσε ΅ικρός ΅εν αριθ΅ός ατό΅ων ΅ε προβλή΅ατα όρασης  αλλά ΅ε διαφορετικές ικανότητες το καθένα: γνώστες Braille, χρήστες υπολογιστών, ακουστικοί χρήστες, κλπ. Έπρεπε να υιοθετηθεί  ένας τύποςορφή  που να καλύπτει όλους τους χρήστες. Αποφασίστηκε η προσαρ΅ογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης ώστε να είναι προσβάσι΅η από ΑΠΟ. Ότι ΅πορούν να κάνουν οι βλέποντες ΅ε τη ψηφιακή βιβλιοθήκη τώρα το κάνουν και οι ΑΠΟ. Στέλνουν και διαβάζουν e-mail, περιηγούνται στο INTERNET, κάνουν αναζητήσεις στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, ανανεώνουν δανεισ΅ούς βιβλίων, ερευνούν βάσεις δεδο΅ένων, διαβάζουν άρθρα από ηλεκτρονικά  περιοδικά, εντοπίζουν και ΅ελετούν  ηλεκτρονικά βιβλία. Χωρίς τη ΅εσολάβηση τρίτων. Η ανάγνωση γίνεται ΅ε τη βοήθεια της ανανεού΅ενης γρα΅΅ής Braille (Braile display) ή/και ΅ε ΅ετατροπή του περιεχο΅ένου της οθόνης σε ακουστικό αποτέλεσ΅α ΅ε τη βοήθεια του συνθέτη φωνής (speech synthesiser). Ο χρήστης ΑΠΟ έχει πλήρη έλεγχο του υπολογιστή. Το αποτέλεσ΅α της εργασίας του ΅πορεί να το εκτυπώσει σε γραφή Braille η να το αποθηκεύσει σε δισκέτα και να το ακούσει ή να το διαβάσει αργότερα εδώ ή στο σπίτι του.

Προοπτικές ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου.

Για να αναφερθού΅ε στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου, πρέπει να διερευνήσου΅ε το πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης. Το σχέδιο ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου λα΅βάνει υπόψη τρεις βασικούς άξονες:

        1. Τις επικρατούσες τάσεις στο χώρο των Ακαδη΅αϊκών Βιβλιοθηκών και εν γένει το χώρο της επιστη΅ονικής πληροφόρησης, 

        2. Τα δεδο΅ένα και τους προσανατολισ΅ούς του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου.

        3. Τις συγκεκρι΅ένες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου.

        1. Επικρατούσες τάσεις 

 

Μέχρι την προηγού΅ενη δεκαετία η Βιβλιοθήκη εθεωρείτο ως χώρος συγκέντρωσης και διαχείρισης καταγεγρα΅΅ένων πληροφοριών και γνώσης. Μια τέτοια θεώρηση είναι πλέον παρωχη΅ένη, αποτελεί ΅ια στατική προσέγγιση του ρόλου της Βιβλιοθήκης,  που πιθανά ανταποκρίνεται στην εποχή των έντυπων πληροφοριακών πόρων. Βρισκό΅αστε σε ΅ια πρώι΅η φάση της εποχής των πληροφοριών. Τουλάχιστον στη φάση αυτή η Βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος όπου λειτουργεί ένα σύστη΅α ανθρώπων, γνώσεων, διαδικασιών για την εξασφάλιση, οργάνωση και διαχείριση της  καταγεγρα΅΅ένης γνώσης και  πληροφορίας σε οποιαδήποτε διαθέσι΅η ΅ορφή: έντυπα, ΅ικροταινίες, βιντεοταινίες, ΅αγνητικούς δίσκους, CD-ROM, INTERNET) και διάφορους τύπους βιβλία, περιοδικά, χάρτες, στατιστικές, εκθέσεις, διδακτορικές διατριβές, εφη΅ερίδες, πρότυπα, και δυνατότητες πρόσβασης σε διάφορους τόπους και ιστοτόπους (ισόγειο Πανεπιστή΅ιο Κύπρου, παραρτή΅ατα Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου, Ελλάδα, Ευρώπη, Α΅ερική).

        2. ∆εδο΅ένα και Προσανατολισ΅οί του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου

 

Η Βιβλιοθήκη οφείλει να εξυπηρετεί πρωτίστως τις πληροφοριακές ανάγκες της Πανεπιστη΅ιακής Κοινότητας. Οι ανάγκες αυτές διακρίνονται σχη΅ατικά σε δύο κατηγορίες: 

α). Εκπαιδευτικές 

β). Ερευνητικές 

Κατ’ αρχήν, όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών πληροφοριακών αναγκών, αυτό που καθορίζει το ρόλο της Βιβλιοθήκης είναι το ΅αθησιακό υπόδειγ΅α (learning model), το οποίο ακολουθείται από το Πανεπιστή΅ιο Κύπρου. Το υπόδειγ΅α αυτό συνίσταται κυρίως σε διαλέξεις συνοδευό΅ενες από πολλαπλή βιβλιογραφία (η οποία προτείνεται από το διδακτικό προσωπικό κάθε ΅αθή΅ατος) και όχι από ένα ΅οναδικό σύγγρα΅΅α. 

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υπόδειγ΅α τείνει σε ΅ια ΅αθητοκεντρική προσέγγιση, αφού κάθε φοιτητής ΅πορεί να σχη΅ατίσει το δικό του περιεχό΅ενο σπουδών αποτελού΅ενο από ΅αθή΅ατα που ανήκουν σε τέσσερις ο΅όκεντρους κύκλους-κατηγορίες ΅αθη΅άτων: υποχρεωτικά ΅αθή΅ατα του συγκεκρι΅ένου πτυχίου, ΅αθή΅ατα υποχρεωτικής επιλογής εντός Τ΅ή΅ατος ή Σχολής, ΅αθή΅ατα ελεύθερης επιλογής εκτός Σχολής, ΅αθή΅ατα ξένης γλώσσας.

Ο συνδυασ΅ός αφενός του ΅αθησιακού υποδείγ΅ατος (διαλέξεις ΅ε προτεινό΅ενη πολλαπλή βιβλιογραφία) και αφετέρου του εκπαιδευτικού υποδείγ΅ατοςαθητοκεντρική προσέγγιση), συνεπάγεται τη δυνατότητα εξατο΅ικευ΅ένης σύνθεσης της ύλης (άρα και των πληροφοριακών αναγκών) κάθε φοιτητή. Η πραγ΅ατικότητα αυτή επηρεάζει καθοριστικά την αποστολή της Βιβλιοθήκης, καθιστώντας κεντρικό το ρόλο της στη ΅αθησιακή διαδικασία. 

Τέλος, η πρόθεση του Πανεπιστη΅ίου να αναπτύξει στο προσεχές ΅έλλον προγρά΅΅ατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning), δια βίου εκπαίδευσης (life long learning) και ανοιχτού Πανεπιστη΅ίου (open University) καθιστά την επέκταση και προσαρ΅ογή των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης  στις νέες συνθήκες, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρή΅ατος. 

Σε αυτού του είδους τα προγρά΅΅ατα ο ρόλος της διδασκαλίας ΅ε βάση τη διάλεξη δεν είναι πρωταρχικός. Ένα ΅εγάλο ΅έρος της ΅αθησιακής  διαδικασίας διεξάγεται κυρίως ΅ε πόρους και υπηρεσίες που οργανώνονται και διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σε συνεργασία ΅ε τους διδάσκοντες.  Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου οφείλει να προετοι΅αστεί έγκαιρα και ΅ε επάρκεια για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου..

Όσον αφορά την κάλυψη των ερευνητικών πληροφοριακών αναγκών, ο ρόλος της Βιβλιοθήκης δεν πρέπει να εξαντλείται σε τυπικό διαχειριστή των πληροφοριακών πόρων, όπως είναι στην παρούσα φάση ανάπτυξης, αλλά να δρα ως ενδιά΅εσος πληροφόρησης (information intermediary) εξασφαλίζοντας τους ερευνητές ΅ε τις αναγκαίες υπηρεσίες πληροφόρησης, την αναγκαία βιβλιογραφική υποστήριξη, δη΅ιουργία προφίλ ερευνητικών ενδιαφερόντων, αυτό΅ατη τακτική ενη΅έρωση (SDI). 

Με την επέκταση διαδικτύου, και του ψηφιακού υλικού οι πληροφορίες είναι διαθέσι΅ες «κάπου εκεί» (βιβλιοθήκες, ιστότοπους, οργανισ΅ούς). Το ζητού΅ενο είναι πώς τις εντοπίζουν οι χρήστες. Αποστολή της βιβλιοθήκης είναι πλέον η αντι΅ετώπιση πληροφοριακού αναλφαβητισ΅ού, ή ΅ιλώντας θετικά η εξασφάλιση πληροφοριακής παιδείας.

Περνώντας στη ψηφιακή εποχή, η νέα επικρατούσα φιλοσοφία, η οποία επηρεάζει την κύρια αποστολή και το ρόλο της Βιβλιοθήκης, επιβάλλει τη ΅ετατροπή της Βιβλιοθήκης σε Κέντρο Μαθησιακών Πόρων (Learning Resources Centre).

Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης δεν περιορίζεται στον εντοπισ΅ό, συγκέντρωση και διαχείριση (έντυπου κυρίως) υλικού, αλλά επεκτείνεται στο Κέντρο, όπου οι χρήστες κυρίως ΅αθαίνουν πως να αναπτύσσουν αυτάρκεια των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους. Οι δεξιότητες αυτές, εν συντο΅ία, ορίζονται ως ακολούθως:

        • Προσδιορισ΅ός - εντοπισ΅ός συναφών πληροφοριακών πόρων, 

        • ∆ια΅όρφωση στρατηγικών αναζήτησης (search strategies formulating),

        • Τεχνικές αναζήτησης σε περιβάλλοντα διαφορετικών συστη΅άτων,

        • Αξιολόγηση και διαχείριση ανακτη΅ένων πληροφοριών. 

 

Η συνύπαρξη των παραπάνω δεξιοτήτων συ΅πυκνώνεται στον όρο πληροφοριακή παιδεία (information literacy). Η υπολογιστική παιδεία (computer literacy), (τεχνικοστραφής προσέγγιση), αποτελεί προαπαιτού΅ενο για  την πληροφοριακή παιδεία, η οποία αποτελεί ευθύνη της Βιβλιοθήκης (περιεχο΅ενοστραφής προσέγγιση - content oriented). 

        3. Οι συγκεκρι΅ένες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου

 

Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου, είχαν αναπτυχθεί οι βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες που προβλέπονται στο σχέδιο ανάπτυξης ήτοι: παραγγελίες, παραλαβές,  δανεισ΅ός, διαδανεισ΅ός, παρακολούθηση συνδρο΅ών, τυπική λογιστική παρακολούθηση πληρω΅ών. 

Κατά το διάστη΅α 2000-2001 αναπτύχθηκαν νέες λειτουργίες και υπηρεσίες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου, όπως: 

        • ∆ιόρθωση και συντήρηση των αρχείων καθιερω΅ένων όρων του καταλόγου,

        • Έναρξη αναδρο΅ικής καταλογογράφησης 170.000 βιβλίων ΅ε δη΅ιουργία ο΅άδας 20 καταλογογράφων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το προϋπάρχον προσωπικό,

        • ∆η΅ιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης (http://library.ucy.ac.cy ), 

        • ∆η΅ιουργία και συστη΅ατική ενη΅έρωση ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης,

        • Λογιστική παρακολούθηση προϋπολογισ΅ών (δαπανών και εσόδων), οργάνωση ουσιαστικού και συστη΅ατικού ελέγχου τι΅ολογίων και σύγκριση τι΅ών, 

        • Συ΅΅ετοχή σε κοινοπρακτικά σχή΅ατα (HEAL-Link, Κυπριακό ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών), 

        • Καθιέρωση πολιτικής και συστη΅ατική είσπραξη προστί΅ων εκπρόθεσ΅ων επιστροφών και αξιοποίηση εσόδων Βιβλιοθήκης, 

        • Συστη΅ατική επι΅όρφωση προσωπικού σε χρήση λογισ΅ικών προγρα΅΅άτων (συ΅΅ετοχή 17 ατό΅ων σε 37 εκπαιδεύσεις), παρακολούθηση συνεδρίων από το προσωπικό, 

        • Έναρξη τακτικών εβδο΅αδιαίων εσωτερικών σε΅ιναρίων του προσωπικού (15), Από άποψη τεχνογνωσίας, στο χώρο της πληροφόρησης δεν ισχυρίζεται κανείς ότι τα γνωρίζει όλα. Μπορεί να ισχυριστεί ό΅ως ότι ΅πορεί να ΅άθει  τα περισσότερα. Πραγ΅ατικότητα σε ένα χώρο που αλλάζει σχεδόν κάθε βδο΅άδα συνεχής επι΅όρφωση του προσωπικού ΅ε εσωτερικά και εξωτερικά σε΅ινάρια, συνέδρια  και βέβαια αυτο΅όρφωση. Το ωράριο ∆εν τελειώνει στις 2:30. 

        • Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου ACCELERATE και εγκατάσταση 2 προσαρ΅οσ΅ένων σταθ΅ών εργασίας για τυφλούς και άτο΅α ΅ε προβλή΅ατα όρασης (συνεργασία ΅ε το Πανεπιστή΅ιο Μακεδονίας), 

        • Συνεργασία ΅ε διδάσκοντες και υπηρεσίες για εξασφάλιση ψηφιακού υλικού για τυφλούς χρήστες, 

        • Εγκατάσταση κινητών ραφιών ΅ήκους 2.050 τρεχού΅ενων ΅έτρων στο παράρτη΅α Περιοδικών και αναταξιθέτηση της συλλογής ΅ε την έκτακτη εργοδότηση φοιτητών, 

        • Συστη΅ατική και πλήρης λειτουργία δύο παραρτη΅άτων της Βιβλιοθήκης (Τ΅ή΅α Τουρκικών Σπουδών, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας), 

        • Εξασφάλιση νέων χώρων για γραφεία και βιβλιοστάσια συνολικού επιπλέον ε΅βαδού 340 τ΅., 

        • Συνεργασία ΅ε τ΅ή΅ατα του Πανεπιστη΅ίου και εκτέλεση κοινών έργων (ανάπτυξη εφαρ΅ογής Ζ39.50), 

        • Συγκριτική αποτί΅ηση (benchmarking) των υπηρεσιών και της οργάνωσης της Βιβλιοθήκης ΅ε 6 ακό΅η βιβλιοθήκες Πανεπιστη΅ίων της Κοινοπολιτείας (ACU: Association of Commonwealth Universities), κλπ.

 

Παρά τη ση΅αντική πρόοδο που ση΅ειώθηκε, η οποία πρέπει να ο΅ολογήσου΅ε ότι αναγνωρίζεται ΅ε κάθε ευκαιρία από τους ακαδη΅αϊκούς, ένας αριθ΅ός υπηρεσιών βρίσκεται προς το παρόν, στα πρώτα τους βή΅ατα όπως: 

        • Μέτρηση χρήσης πληροφοριακών πηγών και αξιολόγηση δαπανών (καταγραφή χρήσης έντυπων περιοδικών, χρήση βάσεων δεδο΅ένων), 

        • Συντήρηση παλαιού βιβλιακού υλικού (πρόσφατη πρόσληψη ειδικού), 

        • Λειτουργία γραφείου βοήθειας χρηστών, 

        • ∆η΅ιουργία εκπαιδευτικών πακέτων και εγχειριδίων χρήσης προσαρ΅ογή και ΅εταφορά τους στις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης

        • Οργάνωση ιστοσελίδων ΅ε βιβλιογραφίες ΅αθη΅άτων (πιλοτικά βή΅ατα),

        • ∆η΅ιουργία ΅αθησιακού περιβάλλοντος στη Βιβλιοθήκη, 

        • Σύνταξη γραπτών διαδικασιών των λειτουργιών στο πλαίσιο του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου για ∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας κλπ. 

 

Έχει ήδη προγρα΅΅ατιστεί και οργανώνεται σταδιακά η ολοκλήρωση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρονται από κάθε σύγχρονη ακαδη΅αϊκή βιβλιοθήκη, αλλά απουσιάζουν ακό΅η από τη Βιβλιοθήκη, ήτοι: 

        • Συστη΅ατική υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών ΅ε τη δη΅ιουργία το΅έα εκπαίδευση χρηστών

        • Υπηρεσία θε΅ατικής βιβλιογραφικής υποστήριξης, 

        • Οργάνωση και προβολή εσωτερικά παραγό΅ενων επιστη΅ονικών δη΅οσιεύσεων από τους ακαδη΅αϊκούς και ΅εταπτυχιακούς του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου,

        • Αναδρο΅ική καταλογογράφηση (συνέχεια, ένταση, παραγωγικότερη διαδικασία),

        • Ολοκλήρωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποσυστη΅άτων ψηφιακής βιβλιοθήκης, ψηφιοποίηση παλαιού βιβλιακού υλικού

        • ∆η΅ιουργία ψηφιακού υλικού (κει΅ενικού ή/και ακουστικού) για άτο΅α περιορισ΅ένης όρασης και τυφλούς

        • Εξασφάλιση αναλογικά σταθερού προϋπολογισ΅ού ώστε να καλύπτονται:

        o Οι πληροφοριακές ανάγκες των νέων Σχολών - τ΅η΅άτων – προγρα΅΅άτων,

        o Οι αυξήσεις τι΅ών των επιστη΅ονικών περιοδικών

        o Η απόκτηση πρόσβασης σε βάσεις δεδο΅ένωνε συνεργασίες)

        • Συ΅βολή στην ανάπτυξη των Κυπριακών βιβλιοθηκών αποτέλεσ΅α της τεχνογνωσίας που συγκεντρώνεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου.

 

Προοπτικές συνεργασίας για την ανάπτυξη των Κυπριακών βιβλιοθηκών

Το υπόδειγ΅α της «Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης», δηλαδή  της συγκέντρωσης όλης της διαθέσι΅ης γνώσης σε ένα χώρο, δεν ανταποκρίνεται στην ση΅ερινή πραγ΅ατικότητα, κυρίως λόγω της πληθώρας και του ρυθ΅ού ανάπτυξης νέας γνώσης. Στη σύγχρονη βιβλιοθήκη η πλάστιγγα γέρνει σταδιακά κυρίως προς την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. Η έννοια κλειδί εδώ είναι η Συνεργασία. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου εφαρ΅όζοντας αυτή την αρχή έχει επιτύχει ΅έχρι τώρα:

        • Συνεργασία ΅ε ο΅όλογα ιδρύ΅ατα (HEAL-Link) στην Ελλάδα (Μάιος 2000). Το ά΅εσο αποτέλεσ΅α της συ΅΅ετοχής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου στην κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδη΅αϊκών Βιβλιοθηκών είναι να συ΅΅ετέχει ΅ε 200 περιοδικά να πληρώνει τα 200 περιοδικά και να εξασφαλίζει πρόσβαση σε 3000. Η ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει» έχει ισχύ και στην προκει΅ένη περίπτωση.

        • Συνεργασία ΅ε συ΅΅ετοχή στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών ΅ε τις 240 ελληνικές Ε&Τ βιβλιοθήκες (1997),

        • Συνεργασία στο ∆ίκτυο ∆ιαδανεισ΅ού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (1997) που αναπτύχθηκε και συντονίζεται από το ΕΚΤ/Αθήνα για online διαδανεισ΅ό=ανταλλαγή υλικού από 135 βιβλιοθηκες και 15.000 τίτλους περιοδικών.

        • Συνεργασία για την καταλογογράφηση υλικού από ηλεκτρονικούς καταλόγους άλλων  βιβλιοθηκών (Ελλάδα, Α΅ερική, κλπ.)

        • Συνεργασία ΅ε Κυπριακές Βιβλιοθήκες για την από κοινού αγορά βάσεων δεδο΅ένων (∆ίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών)

        • Συνεργασία αποτί΅ηση παρεχό΅ενων υπηρεσιών (ACU: Association of Commonwealth Universities) 2001.

 

Η όσο το δυνατό ταχύτερη διευθέτηση των θε΅άτων εσωτερικής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου (επαρκής στελέχωση, εδραίωση ή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ολοκλήρωση αναδρο΅ικής καταλογογράφησης κλπ) θα της επιτρέψει να στραφεί απερίσπαστα και ΅ε την υποστήριξη των υπόλοιπων βιβλιοθηκών στη Κύπρο. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία ΅ε στόχο την οργάνωσή τους και την παραγωγή κοινών πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών (καταλογογράφηση υλικού, συλλογικοί κατάλογοι, διαδανεισ΅ός, συντονισ΅ένες αγορές και προσβάσεις σε πηγές κλπ). Τα πρώτα βή΅ατα έχουν ήδη γίνει: 

        • Η αναδρο΅ική καταλογογράφηση, η οποία έχει ήδη αρχίσει, θα επιτρέψει την αξιοποίηση όλου του βιβλιακού υλικού της συλλογής της βιβλιοθήκης. Απώτερο στόχο, ωστόσο, αποτελεί η ΅εταφορά τεχνογνωσίας στις υπόλοιπες Κυπριακές Βιβλιοθήκες, βασισ΅ένη στην τεχνογνωσία και την ικανότητα της ο΅άδας καταλογογράφων, η οποία σχη΅ατίζεται.

        • Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου έχει πλέον αναπτύξει και οργανώσει σε ση΅αντικό βαθ΅ό την νοερή-ψηφιακή της βιβλιοθήκη. Μέσα από τη διαδικασία αυτή συγκέντρωσε και αφο΅οιώνει τεχνογνωσία, η οποία απουσίαζε ΅έχρι τώρα. ΅εσο στόχο αποτελεί η δη΅ιουργία επαρκούς ο΅άδας πληροφορικών και βιβλιοθηκονό΅ων, που θα συνεχίσει και θα αναπτύξει περαιτέρω τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης που έχουν ήδη δη΅ιουργηθεί, καθώς και η συ΅βολή της στην αυτο΅ατοποίηση των Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου θα ΅πορεί να συ΅βάλλει ση΅αντικά ΅ε τη ΅εταφορά της συσσωρευό΅ενης τεχνογνωσίας της. Πρέπει ωστόσο να ση΅ειωθεί ότι αυτή η προσπάθεια ε΅πίπτει στις κατά νό΅ο υποχρεώσεις της κρατικής Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Εάν πιστεύου΅ε ότι η ύπαρξη Κυπριακής Βιβλιοθήκης καλύπτει πραγ΅ατικές ανάγκες, πρέπει να τύχει της ανάλογης ενίσχυσης. Η ενίσχυση δεν είναι ΅όνον η εξεύρεση χώρων. Είναι και εξασφάλιση κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, και ικανού προϋπολογισ΅ού και αποτελεσ΅ατικών διαδικασιών. ∆εν ΅πορού΅ε να βαδίζου΅ε πλησίστιοι  προς την «Κοινωνία των Πληροφοριών» χωρίς την εξασφάλιση της υποδο΅ής που ΅ια τέτοια πορεία απαιτεί, δηλαδή την στήριξη, την οργάνωση και την αξιοποίηση του πληροφοριακού περιεχο΅ένου που υπάρχει ή παράγεται στην Κύπρο. Και τούτο είναι κύρια, αν όχι αποκλειστική, αρ΅οδιότητα και ευθύνη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Για ΅ια επιτυχή και καρποφόρα συνεργασία ΅εταξύ των κυπριακών βιβλιοθηκών απαιτείται επίσης η εκπλήρωση ορισ΅ένων ευνόητων προϋποθέσεων από πλευράς βιβλιοθηκών, όπως: 

        • Επαρκής στελέχωση των βιβλιοθηκών, 

        • Εξασφάλιση υπολογιστικού και διαδικτυακού εξοπλισ΅ού, 

        • Εφοδιασ΅ός τους ΅ε υπολογιστικό πρόγρα΅΅α διαχείρισης βιβλιοθήκης που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα. Το ΑΒΕΚΤ στο παραθυρικό περιβάλλον αποτελεί την βέλτιστη λύση. Ακολουθεί αυστηρά τα διεθνή πρότυπα, ΅ορφότυπα και πρωτοκόλλα  (ISO 2709, UNIMARC, UNICODE, Z39.50,) έχει ευρύτατη εγκατεστη΅ένη βάση (περισσότερες από 1500 εγκαταστάσεις εν λειτουργία στην Ελλάδα και περισσότερες από 50 στην Κύπρο). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας αποτελεί η εξασφάλιση συστη΅ατικής  τεχνικής υποστήριξής του τοπικά. Ο πλέον κατάλληλος φορέας  λόγω της φύσης του είναι η Κυπριακή Βιβλιοθήκη η οποία θα ΅πορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση και υποχρέωση αυτή ΅ε την εξασφάλιση ενός βιβλιοθηκονό΅ου και ενός πληροφορικού. Ο λόγος που προτείνεται η Κυπριακή Βιβλιοθήκη είναι ότι ΅ια τέτοια δραστηριότητα συντονισ΅ού και υποστήριξης της χρήσης του ΑΒΕΚΤ δεν περιορίζεται στην καλή λειτουργία των εγκατεστη΅ένων συστη΅άτων (εξοπλισ΅ού και λογισ΅ικού) αλλά επεκτείνεται κυρίως και στο περιεχό΅ενο των συστη΅άτων, δηλαδή τις βιβλιογραφικές εγγραφές, τα αρχεία καθιερω΅ένων αποδόσεων, την εφαρ΅ογή κοινών κανόνων και πολιτικών και τον έλεγχο αυτής της εφαρ΅ογής. Κάτι τέτοιο ε΅πίπτει ΅όνο στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη όπως αυτή ανα΅ένεται να εξελιχθεί. 

        • Σύνδεση των Κυπριακών Βιβλιοθηκών στο διαδίκτυο, 

 

΅εσα βή΅ατα που ΅πορούν να γίνουν σχετικά γρήγορα:

        • Καταγραφή της κατάστασης, συνεργασία και δη΅ιουργία πυρήνα έναρξης της συνεργασίας. Το συνέδριο αυτό αποτελεί ΅ια πολύ καλή ευκαιρία,

        • Οι συνεργαζό΅ενοι Βιβλιοθηκονό΅οι της Κύπρου ΅πορούν να γίνουν δωρεάν ΅έλη (εξωτερικοί χρήστες) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου,

        • Αξιοποίηση του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιαδανεισ΅ού Βιβλιοθηκών ΅ε την ένταξη των συλλογών των περιοδικών κάθε ενδιαφερό΅ενης βιβλιοθήκης στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκ΅ηρίωσης. 

        • Σε ένα ΅εταβατικό στάδιο ΅πορεί να δη΅ιουργηθούν ιστοσελίδες από τις Βιβλιοθήκες, που θα φιλοξενηθούν στο ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου. 

        • Η δη΅ιουργία επι΅έρους ηλεκτρονικών καταλόγων ΅πορεί ά΅εσα να ΅ετατραπεί σε «νοερό συλλογικό κατάλογο» ΅ε την αξιοποίηση του πρωτοκόλλου Ζ.3950. Ακό΅α και να φιλοξενηθούν οι επι΅έρους κατάλογοι στο σύστη΅α της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη΅ίου Κύπρου.

 

Αντί επιλόγου

 

Οι βιβλιοθήκες είναι ζωντανοί οργανισ΅οί. Γεννιούνται, ζουν, αναπτύσσονται και εξαρτώνται ά΅εσα από το περιβάλλον που ζουν και εξυπηρετούν. Οι ζωντανοί οργανισ΅οί επιβιώνουν όταν υπάρχει λόγος επιβίωσης. Λόγος επιβίωσης υπάρχει όταν καλύπτουν πραγ΅ατικές ανάγκες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που σχετίζονται ΅ε την επιβίωση των βιβλιοθηκών: οι έχοντες λόγο για την επιβίωση των βιβλιοθηκών και οι έχοντες εξουσία στην επιβίωση των βιβλιοθηκών. ∆υστυχώς τις περισσότερες φορές αυτές οι ιδιότητες δεν συνυπάρχουν. Οι έχοντες λόγο πρέπει να “πείσουν” τους έχοντες εξουσία, καταδεικνύοντας ότι οι βιβλιοθήκες καλύπτουν πραγ΅ατικές ανάγκες. Πρώτα ό΅ως, πρέπει να πειστούν οι ίδιοι οι έχοντες λόγο ότι έχουν λόγο ύπαρξης. Για να πειστούν και να “πείσουν” οι έχοντες λόγο πρέπει να διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία:

 

όρα΅α ΅ε γνώση και ε΅πειρίες, ενθουσιασ΅ό, σεβασ΅ό, αγάπη προς το αντικεί΅ενο και προς τους ανθρώπους τόσο τους