Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Ημερίδα
«
TEL-ME-MOR : Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη
–Έρευνα – Κοινωνία της πληροφορίας»

Θέμα: «Η ερευνητική δραστηριότητα στο Cyprus College ως στόχος ποιοτικής ακαδημαϊκής προσφοράς στην κοινωνία»

Aντώνης Θεοχάρους
Διευθυντής Γραφείου Υποστήριξης
Έρευνας, Cyprus College

Το Cyprus College λειτουργώντας από το 1961, αποτελεί το πιο έμπειρο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Εξαρχής είχε θέσει ως στόχο την ενεργοποίηση όλων εκείνων των επιστημονικών δυνάμεων ώστε η πολιτική παιδείας και πολιτισμού να έχει ορίζοντα. Να έχει στρατηγικό χαρακτήρα αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα, διασφαλίζοντας έτσι υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας ικανά να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό σύνολο της χώρας μας. Γιατί για μας, το Cyprus College, η επιστήμη δεν έχει ουδέτερη έννοια. Τουναντίον, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες του τόπου μας.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Κύπρο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της «Κοινωνίας της Γνώσης».

Ειδικότερα κατά την τελευταία τριετία, το Cyprus College – έχοντας συσωρεύσει σημαντική γνώση από την πολυετή ερευνητική εμπειρία του – σχεδίασε και υλοποίησε καινοτομικές στρατηγικές εκπαίδευσης μ’ επίκεντρο πάντοτε την έρευνα.

Η σύσταση, φέρ’ ειπείν, του Research Support Unit σε συνδυασμό με την παροχή πρωτοπόρας υλικό-τεχνολογικής υποδομής, αποτελούν απτά δείγματα των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Cyprus College.

Πράγματι η εμπειρία και η τεχνογνωσία που συγκεντρώνει το Cyprus College στο χώρο των νέων μορφών οργάνωσης και παροχής ερευνών αποτελούν υποδειγματικούς άξονες επί των οποίων σχεδιάζονται και μελετούνται οι εξελίξεις ενώ ταυτόχρονα, τα ερευνητικά πορίσματα τίθενται στη διάθεση όχι μόνο των κοινωνικών εταίρων στην Κύπρο αλλά και στη διάθεση της Πολιτείας. Κατ’ αυτό τον τρόπο δίδεται αποτελεσματική κι επιτυχής απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες συνθήκες τεχνολογίας, επιχειρήσεων, ανταγωνισμού, ανάπτυξης, παραγωγικότητας κι εργασιακών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό και, βέβαια, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία του Cyprus College στον τομέα ερευνών και, συνάμα, μελετών επί θεμάτων

 • Περιφερειακής ανάπτυξης

 • Οργάνωσης επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών/υπηρεσιών

 • Κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών επιτπώσεων

 • Τουριστικής βιομηχανίας

 • Υψηλής τεχνολογίας

 • Κοινωνικών μεταβολών

 • Κοινωνικής οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης

 • Μετασχηματισμού της οικογένειας

 • Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης

 • Επιχειρηματικής ηθικής

 • Κοινωνικής πολιτικής (νέοι, απασχόληση, ισότητα φύλων, παραβατικότητα)

 • Αθλητισμού και πολιτισμού

Προς την κατεύθυνση αυτή, και προκειμένου να ενισχυθεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των υπό έρευνα θεματικών, το Cyprus College διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών με σημαντικά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα Ερευνών από:

- τη Γερμανία

- την Αγγλία

- την Ολλανδία

- την Ιταλία

- την Ελλάδα

- τη Δανία

Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στο Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ του Cyprus College και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – γνωστού ως ΕΚΚΕ – της Ελλάδας. Ενός Ιδρύματος που κατέχει περίοπτη θέση στα ακαδημαϊκά ερευνητικά θέματα της Ευρώπης.

Όλες αυτές οι ακαδημαϊκές συνέργιες τόσο με το ΕΚΚΕ όσο και με άλλα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά έργα έχουν βοηθήσει ώστε το Cyprus College να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα ερευνητικού περιεχομένου σε ορισμένους τομείς που αποτελούν βασική κοινωνική η/και οικονομική προτεραιότητα είτε για την Κύπρο είτε για την Ευρώπη.

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Θα μου επιτρέψετε ν’ αναφέρω πως είναι ο συνδυασμός τεχνογνωσίας του Cyprus College και η ακαδημαϊκή του συνέργια με τα διεθνή ερευνητικά δίκτυα που δίνουν αυτό το προβάδισμα.

Γι΄αυτό και οι υποβαλλόμενες μελέτες/προτάσεις είτε βρίσκονται μεταξύ των πρώτων θέσεων είτε ενδυναμώνουν τη διεθνή παρουσία του Cyprus College. Σ’ αυτό το πλαίσιο, να θυμίσουμε ότι το Cyprus College αποτελεί τον ερευνητικό εταίρο του Economic Forum του Davos για την Κύπρο.

Εν πάση περιπτώσει εκείνο που αξίζει επίσης να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι το Cyprus College – αναγνωρίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στο μεταίχμιο κρίσιμων κοινωνικών μεταβολών, ως απόρροια της τάσης διεθνοποίησης της οικονομίας και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων – έχει προχωρήσει στην προσαρμογή προς αυτά τα νέα δεδομένα με τη συγκρότηση εξειδικευμένων Ερευνητικών Κέντρων και Εργαστηρίων προσανατολισμένων προς την έρευνα παραμέτρων που άπτονται των κεντρικών στόχων του Κολεγίου. Πρόκειται για

- CAR (Center of Applied Research)

- Laboratory of Exercise Health and Human Performance

- Laboratory for Business, Ethics and Society (LaBES)

- Center for the Study of Childhood and Adolescence

- Ίδρυμα Πολιτικών και Κοινωνικών Μελετών

Παράλληλα οργανώνονται Επιμορφωτικές Ημερίδες Έρευνας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού ώστε ν’ ανταποκριθούν στο νέο, αναβαθμισμένο ρόλο της.

Παράλληλα, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Cyprus College συμμετέχουν ως μέλη Ερευνητικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων αλλά κι Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Ενώσεων άμεσα συνδεδεμένων με το αντικείμενο των ερευνών/μελετών.

Εκ των ανωτέρω, εύλογα κι εύγλωττα αντιλαμβάνεται κανείς ότι, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του σύγχρονου ερευνητικού γίγνεσθαι, το Cyprus College συμπράττει στις προσπάθειες που γίνονται στην Κύπρο αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο για την ανάδειξη και διάδοση της «κοινωνίας της γνώσης».

Το Cyprus College διεξάγει έρευνες κι εκπονεί μελέτες κι, έτσι, προωθεί πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των επαφών της κοινωνίας της Κύπρου με το διεθνές περιβάλλον, διευκολύνοντας ή/και μεταφέροντας εμπειρίες και γνώσεις με διοργανώσεις Διεθνών/Διακρατικών Συνεδρίων. Δικαίως λοιπόν, αποτελεί, συντηρεί και προωθεί την Κύπρο ως «κόμβο» ερευνητικού/ επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, ενισχύει κι επεκτείνει τις συνεργασίες του με τοπικούς φορείς στοχεύοντας σε μια συνολικής προσφοράς ποιοτικής γνώσης κι εκπαίδευσης καθώς διαθέτει – μεθοδολογικά – μια διεπιστημονική προσέγγιση των κοινωνικών – πολιτισμικών – οικονομικών φαινομένων και των μηχανισμών αλληλεξάρτησης τους, με κεντρικό ερμηνευτικό άξονα τις ανθρώπινες διαστάσεις τους, κάτι που προσιδιάζει προς την πολυετή επιστημονική παράδοση του Cyprus College γενικότερα.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy