Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κυπριακή Βιβλιοθήκη

ΗΜΕΡΙΔΑ

“TEL-ME-MOR:

Eυρωπαϊκή Βιβλιοθήκη –

Έρευνα – Κοινωνία της Πληροφορίας”

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2005, ώρα 09:30

Λευκωσία, Δημοσιογραφική Εστία

Υπεύθυνος διοργάνωσης: Αντώνης Μαραθεύτης

Διευθυντής Κυπριακής Βιβλιοθήκης

Συντονιστής συζήτησης: Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Πορίσματα Ημερίδας

Ι

Μετά το καλωσόρισμα των συνέδρων από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης κ. Αντώνη Μαραθεύτη ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον συντονιστή κ. Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο. Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι ομιλητές και ακολουθούσε, κατά περίπτωση, σχετική συζήτηση.

ΙΙ

Η πρώτη ενότητα, με ομιλητή τον Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης κ. Αντώνη Μαραθεύτη, είχε ως θέμα: Εισαγωγή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEL-ME-MOR και παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης (The European Library).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 9 Εθνικές Βιβλιοθήκης κρατών – μελών της Ε.Ε. και σκοπός είναι η στήριξη των νέων δέκα κρατών-μελών, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό. Προωθείται η ψηφιακή επεξεργασία του υλικού των Βιβλιοθηκών και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό, ώστε να αναδειχθεί και αξιοποιηθεί ο πλούτος των Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης.

Ένας δεύτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα από τα νέα κράτη μέλη, ιδίως στους τομείς της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Μάθησης.

Από τη συζήτηση καταδείχτηκε ότι το πρόγραμμα είναι δυνητικά ανοιχτό σε εμπλουτισμό με την ένταξη των άλλων Εθνικών Ευρωπαϊκών Βιβλιοθηκών. Θα είναι μια άλλη μορφή της γνωστής βάσης δεδομένων Google, με δυνατότητες άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης στο αποθηκευμένο υλικό, σύμφωνα βέβαια με τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκφράστηκε ευχή να προστεθεί και η απούσα, μέχρι στιγμής, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Τη δεύτερη ενότητα, λόγω της έκτακτης απουσίας του κ. Φίλιππου Τσιμπόγλου, Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασαν ο βιβλιοθηκονόμος κ. Ανδρέας Ανδρέου και ο Λειτουργός Μηχανογράφησης κ. Μάριος Ζέρβας, είχε ως θέμα: Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από τη θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Καταδείχτηκε το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που έχει συντελεσθεί ή βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης (λ.χ. ηλεκτρονική διασύνδεση κυπριακών βιβλιοθηκών, ψηφιοποίηση γλωσσικού και λαογραφικού υλικού του Κυπριακού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, πρόσβαση σε ψηφιοποιημένη μορφή των παλαιών περιοδικών 19ου και 20ου αιώνα από το Αρχείο του ΕΛΙΑ στην Ελλάδα, ηχοποιημένη μορφή εντύπων για τυφλούς χρήστες, ψηφιοποίηση διαφανειών και φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου κ.λ.π.).

Η συζήτηση κατέδειξε την ανάγκη επέκτασης του ηλεκτρονικού δικτύου κυπριακών βιβλιοθηκών και της εκπαίδευσης προσωπικού στα συναφή θέματα.

Την τρίτη ενότητα ανέπτυξε η κ. Mαριλένα Παρασκευά, Λειτουργός στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, με θέμα: Ευκαιρίες συμμετοχής Κυπρίων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Αναφέρθηκε λεπτομερειακά στα κάθε είδους ερευνητικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται μέσω του Ιδρύματος, καθώς και στα (διακρατικά) δίκτυα ερευνητών με την πολλαπλή χρησιμότητά τους. Έγινε σαφές ότι αυξάνονται οι ρυθμοί έρευνας τόσο σε ερευνητές όσο και σε ερευνητικά πεδία, αλλά απέχουμε ακόμη από το επιθυμητό ποσοστό του 3% του ΑΕΠ Κύπρου. Επίσης έγινε αναφορά στην προώθηση σύνδεσης γνώσης και παραγωγής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα συντονισμού και δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, τονίστηκε δε η αναγκαιότητα ύπαρξής του ως συντονιστικού, υποβοηθητικού αλλά και χρηματοδοτικού φορέα.

Η τελευταία, τέταρτη ενότητα ήταν αφιερωμένη στην ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο, κυρίως σε ανασκόπηση του σημερινού καθεστώτος στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας τις κατωτέρω επιμέρους ανακοινώσεις:

Τον κ. Παντελή Πρωτοπαπά, Λειτουργό Στατιστικής Α’ στη Στατιστική Υπηρεσία, απασχόλησε η Έρευνα στην Κύπρο και στην Ε.Ε.: Συγκριτικά-στατιστικά στοιχεία. Έδειξε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που πιστοποιούν το εύρος δραστηριοτήτων και δαπανών όλων των ερευνητικών φορέων Κύπρου, εκπαιδευτικών και μη, αλλά και τις σοβαρές ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αναφέρθηκε στον πανευρωπαϊκό στόχο, η χρηματοδότηση της έρευνας μέχρι το 2010 να φτάσει στο 3% του ΑΕΠ κάθε κράτους. Έγινε επίσης αντιληπτή η αλματώδης αύξηση των κονδυλίων και των ερευνητικών προγραμμάτων κατά τα τελευταία έτη στην Κύπρο. Τέλος, έγινε αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος κονδυλίων διατίθεται για εφαρμοσμένη έρευνα.

Κατά τη συζήτηση εθίγησαν θέματα συντονισμού έρευνας και επαρκούς δημοσιοποίησης των στατιστικών στοιχείων. Τονίστηκε ο κίνδυνος ύφεσης στην έρευνα, που διαγράφεται εάν τελικά ελαττωθεί το σχετικό κονδύλι από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρθηκε ο κ. Ανδρέας Μαλλούππας, Προϊστάμενος Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ανέπτυξε την πολυμορφία προγραμμάτων έρευνας (ατομικές ερευνητικές δραστηριότητες, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα) και τις πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης (Ε.Ε., άλλων εξωτερικών και κυπριακών φορέων και ιδρυμάτων, εσωτερική). Τονίστηκε ο ρόλος των μεταπτυχιακών και επιστημονικών συνεργατών σε αυτά, η αξία των προγραμμάτων ανταλλαγής ερευνητών (ERASMUS/SOCRATES κ.α.), τέλος η συμβολή του Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση και χρηματοδότηση νέων επιστημόνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασης. Επισημάνθηκε η προσπάθεια για ισόρροπη ανάπτυξη προγραμμάτων θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Υπογραμμίστηκε τέλος ο εκ των ων ουκ άνευ ρόλος της ανεξάρτητης αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων από εμπειρογνώμονες τόσο ως προς τη χρηματοδότησή τους όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά τους μετά τη λήξη τους.

Η συζήτηση περιστράφηκε κατεξοχήν γύρω από την ανταγωνιστικότητα και την αξιολόγηση των προγραμμάτων, ως και τη σημασία των μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών σπουδών στην ανάπτυξη της έρευνας. Επισημάνθηκε το κενό της ανεπαρκούς δημοσιοποίησης λόγω μη ύπαρξης σχετικού εντύπου (πανεπιστημιακής επετηρίδας).

Ακολούθησε ο κ. Αντώνης Θεοχάρους, Διευθυντής Γραφείου Υποστήριξης Έρευνας του Cyprus College, που ανέπτυξε το θέμα: Η ερευνητική δραστηριότητα του Cyprus College ως στόχος ποιοτικής ακαδημαϊκής προσφοράς στην κοινωνία. Ως διαπίστωση προέκυψε η ανάπτυξη προγραμμάτων που στοχεύουν κυρίως στην εσωτερική κυπριακή αγορά και κοινωνία, σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

Στη συζήτηση διευκρινίστηκαν επιμέρους λεπτομέρειες αυτών των δραστηριοτήτων.

Το Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κ. Κυριάκος Ε. Γεωργίου, του Κέντρου Ερευνών και Ανάπτυξης Intercollege. Τονίστηκε η σημασία της έρευνας – κυρίως εφαρμοσμένης και σε σχέση με τον κυπριακό χώρο – αλλά και της ηθικής της για το Intercollege, αναβαθμισμένης με επικεφαλής ειδικό κοσμήτορα∙ υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της δημοσιοποίησης της έρευνας μέσω και της περιοδικής έκδοσης Cyprus Review.

H συζήτηση περιστράφηκε γύρω από προβλήματα αξιολόγησης και δημοσιότητας των προγραμμάτων, επαινέθηκε δε η ύπαρξη της επιστημονικής επετηρίδας Cyprus Review.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy