ENGLISH | FRANÇAIS
ΑΡΧΙΚΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α-Ω | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Βάσεις δεδομένων

 

Δίκαιο και νομικά θέματα

 • Legislationline
  Η Legislationline είναι μια διαδικτυακή βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης με κείμενα νομοθεσίας η οποία δημοσιεύεται και συντηρείται από το OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Statewatch
  Αναφορές και πλήρη κείμενα για την ελευθερία και τα πολιτικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσημες δημοσιεύσεις

 • TED
  Το TED είναι η ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και αφορά τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων.
 • ArchiDok
  Το ArchiDok είναι ένα κοινό αποθετήριο ηλεκτρονικών εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα νέο συνεργατικό εργαλείο πληροφόρησης και επικοινωνίας που με τη χρήση της τεχνολογίας αναπτύσσεται κατόπιν εθνικής - διεθνικής συνεργασίας των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
 • Archive of European Integration (AEI)
  Το AEI είναι ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο και αρχείο ερευνητικού υλικού σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενοποίησης. Συλλέγει δύο τύπους υλικού: α) συγκεκριμένους τύπους ανεξάρτητων εγγράφων και β) επίσημα αρχεία της Ε.Ε.
 • EESC Opinions
  Το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης Opinions of the European Economic and Social Committee (EESC).
 • EESC Registry of Documents
  Αρχεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
 • ARCHISplus
  Το ARCHISplus (από το γαλλικό ARChives HIStoriques) είναι το ιστορικό αρχείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε αρχεία των Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων από την έναρξη τους έως σήμερα.
 • EURISTOTE
  Η Euristote είναι βάση δεδομένων που καταγράφει τις πανεπιστημιακές έρευνες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Euristote καλύπτει όλες τις πλευρές που συνδέονται με την οικοδόμηση της Ευρώπης, όπως θεωρίες της ολοκλήρωσης, βασικές και γενικές πλευρές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, θεσμικά και νομικά θέματα, πολιτικά θέματα και ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • EuroInternet
  Βάση δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.
 • European Research Papers Archive
  Ένα ηλεκτρονικό αρχείο με διαδικτυακή πληροφορία σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από εννιά ερευνητικά ιδρύματα.

Έρευνα και καινοτομία

 • CORDIS
  Ο δικτυακός τόπος CORDIS αποτελεί μια εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφόρησης πάνω στις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.  Επιπρόσθετα, παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ.

Ευρετήρια, Μηχανές αναζήτησης και άλλα εργαλεία έρευνας

 • ECLAS (European Commission Libraries Catalogue)
  Ο κατάλογος των βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • EMIRE
  Η online βάση δεδομένων EMIRE είναι η διαδικτυακή έκδοση των Ευρωπαϊκών Γλωσσάριων Εργασιακών και Βιομηχανικών Σχέσεων, η οποία εξηγεί τα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ορολογίας τους.
 • EU whoiswho
  Το EU Whoiswho είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ο οποίος περιλαμβάνει τα οργανογράμματα των κοινοτικών οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το «EU Whoiswho» σας επιτρέπει να συμβουλευθείτε τον κατάλογο με τρεις τρόπους: (α) ανά πρόσωπο (β) ανά οργανωτική ενότητα (διεύθυνση ή τμήμα) (γ) με βάση την ιεραρχική σειρά.
 • European Information Association (EIA) - EU information
  Η European Information Association (EIA) είναι ένα διεθνές όργανο ειδικών της πληροφόρησης που στοχεύουν στην ανάπτυξη, συντονισμό και βελτίωση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πληροφόρηση.
 • Glossary of Institutions, policies and enlargement of the European Union
  Το γλωσσάριο παρουσιάζει όρους σχετικούς με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα όργανα και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • IDEA - The Electronic Directory of the European Institutions
  Το ΙDEA είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος των οργανωτικών διαγραμμάτων των Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.
 • Inter-Active Terminology for Europe (IATE)
  Το Inter-Active Terminology for Europe (IATE) αντικατέστησε το 2007, το Eurodicautom. Αποτελεί πλέον την πολύγλωσση και πολύπλευρη βάση δεδομένων ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινωνικά θέματα

 • EIROnline
  Η βάση δεδομένων περιέχει περισσότερες από 11.000 εγγραφές, που χρονολογούνται από το 1997 έως σήμερα Αυτές περιλαμβάνουν νέα άρθρα, συγκριτικές μελέτες με περιλήψεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, ετήσιες αναφορές και ενημερώσεις σε κρίσιμα θέματα, θεματικές και τμηματικές αναλύσεις.
 • Labourline
  Το Labourline είναι ο on-line κατάλογος του Κέντρου Τεκμηρίωσης του European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety - ETUI-REHS. Περιλαμβάνει περισσότερες από 42,000 εγγραφές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σχετικά με την εργασία και ειδικότερα με τις βιομηχανικές σχέσεις, τα κοινωνικοοικονομικά θέματα, την εμπορική ενοποίηση και την εργασιακή υγεία και ασφάλεια.

Νομοθεσία

 • CURIA
  Βάση δεδομένων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι υποθέσεις παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, ανάλογα με το πότε κατατέθηκαν στην αντίστοιχη γραμματεία.
  Κάθε αριθμός υποθέσεως περιλαμβάνει σχετικό υπερσύνδεσμο.
 • Για τις εισαχθείσες μέχρι το 1997 υποθέσεις ο υπερσύνδεσμος αυτός οδηγεί στη διοργανική βάση δεδομένων EUR-Lex και παρέχει τη δυνατότητα εμφανίσεως του κειμένου των αποφάσεων και των διατάξεων που έχουν δημοσιευθεί στη Συλλογή της Νομολογίας.
 • Για τις εισαχθείσες από το 1998 υποθέσεις ο υπερσύνδεσμος οδηγεί σε όλα τα σχετικά με την οικεία υπόθεση κείμενα τα οποία βρίσκονται στη βάση δεδομένων της νομολογίας του παρόντος δικτυακού τόπου.
 • DEC.NAT - Décisions nationals
  Το Δικαστήριο έχει συστήσει μια συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων των κρατών μελών στον τομέα του δικαίου της Ένωσης, βάσει συστηματικής αποδελτίωσης των διαφόρων νομικών επιθεωρήσεων και σε απευθείας επικοινωνία με πολλά εθνικά δικαστήρια.

Μια ανάλυση των κυριότερων αποφάσεων δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων «DEC.NAT - Décisions nationales» της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει 21.400 αναφορές σε εθνικές αποφάσεις σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο από το 1959 μέχρι σήμερα.

 • EUR-Lex
  Η EUR-Lex παρέχει δωρεάν πρόσβαση στη νομοθεσία της ΕΕ και σε άλλα δημοσιεύσιμα έγγραφα. Είναι διαθέσιμη στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, 2 815 000 έγγραφα, χρονολογείται από το 1951. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 12 000 έγγραφα.

Η EUR-Lex προσφέρει:

Η N-Lex προσφέρει

 • Αναζήτηση πληροφοριών που προέρχονται απευθείας από τις εθνικές βάσεις δεδομένων
 • Περιγραφή του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων και των διαφόρων επιλογών αναζήτησης για κάθε χώρα (πεδία αναζήτησης και εθνικές νομοθεσίες)
 • Βοήθεια βάσει συµφραζομένων (context-sensitive), για να έχετε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα πεδία αναζήτησης ή για να δείτε παραδείγματα
 • Πολύγλωσσο λεξικό EUROVOC, για να μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κειμένου σε μια ξένη γλώσσα
 • PreLex
  Η PreLex είναι μια βάση δεδομένων των διαθεσμικών διαδικασιών, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα κύρια στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων.
 • SCALDPlus
  Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει  περίπου 3000 συνόψεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι οποίες διατίθενται υπό μορφή ενημερωτικών δελτίων ταξινομημένων σε τριάντα δυο θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες της ΕΕ.

Οικονομικά θέματα - Κατανάλωση

 • AMECO
  Η AMECO είναι η ετήσια μακρο-οικονομική βάση δεδομένων της Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) της Ε.Ε.

Περιβάλλον

 • European Pollutant Emission Register (EPER)
  Το EPER είναι το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών, το πρώτο ευρωπαϊκής κλίμακας μητρώο βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα.

Στατιστική

  • Eurostat
   Βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία των χωρών της ΕΕ. Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σε διάφορους τομείς, όπως οικονομία, πληθυσμός, έρευνα, εμπόριο κλπ.

  Τελωνειακή ένωση και εμπόριο

  • Market Access Database
   Πληροφορίες για την διαχείριση του εμπορίου στην Ε.Ε. Η πρόσβαση στα τμήματα:
  • Taxation and Custums Unions Databases
   Βάση δεδομένων που συγκροτείται από τις τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών.