Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

   

Πινακοθήκη
Δ.Ι.Καλογερόπουλος
1901-1926

Έτος Α’ Τεύχη 1-12 ( Μάρτιος 1901 - Φεβρουάριος 1902)

Έτος Β’ Τεύχη 13-24 ( Μάρτιος 1902-Φεβρουάριος 1903)

Έτος Γ’ Τεύχη 25-36 ( Μάρτιος 1903-Φεβρουάριος 1904)

Έτος Δ’ Τεύχη 37-48 ( Μάρτιος 1904-Φεβρουάριος 1905)

Έτος Ε’ Τεύχη 49-60 ( Μάρτιος 1905-Φεβρουάριος 1906)

Έτος Στ’ Τεύχη 61-72 ( Μάρτιος 1906-Φεβρουάριος 1907)

Έτος Ζ’ Τεύχη 73-84 ( Μάρτιος 1907-Φεβρουάριος 1908)

Έτος Η’ Τεύχη 85-96 ( Μάρτιος 1908-Φεβρουάριος 1909)

Έτος Θ’ Τεύχη 97-108 ( Μάρτιος 1909-Φεβρουάριος 1910)

Έτος Ι’ Τεύχη 109-120 ( Μάρτιος 1910-Φεβρουάριος 1911)

Έτος ΙΑ’ Τεύχη 121-132 ( Μάρτιος 1911-Φεβρουάριος 1912)

Έτος ΙΒ’ Τεύχη 133-144 ( Μάρτιος 1912-Φεβρουάριος 1913)

Έτος ΙΓ’ Τεύχη 145-156 ( Μάρτιος 1913-Φεβρουάριος 1914)

Έτος ΙΔ’ Τεύχη 157-168 ( Μάρτιος 1914-Φεβρουάριος 1915)

Έτος ΙΕ’ Τεύχη 169-180 ( Μάρτιος 1915-Φεβρουάριος 1916)

Έτος ΙΣτ’ Τεύχη 181-192 ( Μάρτιος 1916-Φεβρουάριος 1917)

Έτος ΙΖ’ Τεύχη 193-204 ( Μάρτιος 1917-Φεβρουάριος 1918)

Έτος ΙΗ’ Τεύχη 205-216 ( Μάρτιος 1918-Φεβρουάριος 1919)

Έτος ΙΘ’ Τεύχη 217-228 ( Μάρτιος 1919-Φεβρουάριος 1920)

Έτος Κ’ Τεύχη 229-240 ( Μάρτιος 1920-Φεβρουάριος 1921)

Έτος ΚΑ’ Τεύχη 241-252 ( Μάρτιος 1921-Φεβρουάριος 1922)

Έτος ΚΒ’ Τεύχη 253-264 ( Μάρτιος 1922-Φεβρουάριος 1923)

Έτος ΚΓ’ Τεύχη 265-276 ( Μάρτιος 1923-Φεβρουάριος 1924)

Έτος ΚΔ’ Τεύχη 277-280 ( Μάρτιος 1924-Ιούνιος 1925)

Έτος ΚΕ’ Τεύχη 281-290 ( Ιούνιος 1925-Νοέμβριος 1926)

Έτος Α’ Τεύχη 1-12 ( Μάρτιος 1901 - Φεβρουάριος 1902)

Τεύχος 1 ( Μάρτιος 1901)

Τεύχος 2 (Απρίλιος 1901)

Τεύχος 3 ( Μάιος 1901)

Τεύχος 4 ( Ιούνιος 1901)

Τεύχος 5 (Ιούλιος 1901)

Τεύχος 6 (Αύγουστος 1901)

Τεύχος 7 (Σεπτέμβριος 1901)

Τεύχος 8 (Οκτώβριος 1901)

Τεύχος 9 (Νοέμβριος 1901)

Τεύχος 10 (Δεκέμβριος 1901)

Τεύχος 11 (Ιανουάριος 1902)

Τεύχος 12 (Φεβρουάριος 1902)

Kορυφή σελίδας 
Έτος Β’ Τεύχη 13-24 (Μάρτιος 1902- Φεβρουάριος 1903)

Τεύχος 13 (Μάρτιος 1902)

Τεύχος 14 (Απρίλιος 1902)

Τεύχος 15 (Μάιος 1902)

Τεύχος 16 (Ιούνιος 1902)

Τεύχος 17 (Ιούλιος 1902)

Τεύχος 18 (Αύγουστος 1902)

Τεύχος 19 (Σεπτέμβριος 1902)

Τεύχος 20 (Οκτώβριος 1902)

Τεύχος 21 (Νοέμβριος 1902)

Τεύχος 22 (Δεκέμβριος 1902)

Τεύχος 23 (Ιανουάριος 1903)

Τεύχος 24 (Φεβρουάριος 1903)

Kορυφή σελίδας 
Έτος Γ’ Τεύχη 25-36 ( Μάρτιος 1903-Φεβρουάριος 1904)

Τεύχος 25 (Μάρτιος 1903)

Τεύχος 26 (Απρίλιος 1903)

Τεύχος 27 (Μάιος 1903)

Τεύχη 28-29 (Ιούνιος-Ιούλιος 1903)

Τεύχος 30 (Αύγουστος 1903)

Τεύχος 31 (Σεπτέμβριος 1903)

Τεύχος 32 (Οκτώβριος 1903)

Τεύχος 33 (Νοέμβριος 1903)

Τεύχος 34 (Δεκέμβριος 1903)

Τεύχος 35 (Ιανουάριος 1904)

Τεύχος 36 (Φεβρουάριος 1904)

Έτος Δ’ Τεύχη 37-48 ( Μάρτιος 1904-Φεβρουάριος 1905)

Τεύχος 37 (Μάρτιος 1904)

Τεύχος 38 (Απρίλιος 1904)

Τεύχος 39 (Μάιος 1904)

Τεύχη 40-41 (Ιούνιος-Ιούλιος 1904)

Τεύχος 42 (Αύγουστος 1904)

Τεύχος 43 (Σεπτέμβριος 1904)

Τεύχος 44 (Οκτώβριος 1904)

Τεύχος 45 (Νοέμβριος 1904)

Τεύχος 46 (Δεκέμβριος 1904)

Τεύχος 47 (Ιανουάριος 1905)

Τεύχος 48 (Φεβρουάριος 1905)

Kορυφή σελίδας 
Έτος Ε’ Τεύχη 49-60 ( Μάρτιος 1905-Φεβρουάριος 1906)

Τεύχος 49 (Μάρτιος 1905)

Τεύχος 50 (Απρίλιος 1905)

Τεύχος 51 (Μάιος 1905)

Τεύχη 52-53 (Ιούνιος-Ιούλιος 1905)

Τεύχος 54 (Αύγουστος 1905)

Τεύχος 55 (Σεπτέμβριος 1905)

Τεύχος 56 (Οκτώβριος 1905)

Τεύχος 57 (Νοέμβριος 1905)

Τεύχος 58 (Δεκέμβριος 1905)

Τεύχος 59 (Ιανουάριος 1906)

Τεύχος 60 (Φεβρουάριος 1906)

Έτος Στ’ Τεύχη 61-72 ( Μάρτιος 1906-Φεβρουάριος 1907)

Τεύχος 61 (Μάρτιος 1906)

Τεύχος 62 (Απρίλιος 1906)

Τεύχος 63 (Μάιος 1906)

Τεύχη 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1906)

Τεύχος 66 (Αύγουστος 1906)

Τεύχος 67 (Σεπτέμβριος 1906)

Τεύχος 68 (Οκτώβριος 1906)

Τεύχη 69-70 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1906)

Τεύχος 71 (Ιανουάριος 1907)

Τεύχος 72 (Φεβρουάριος 1907)

Έτος Ζ’ Τεύχη 73-84 ( Μάρτιος 1907-Φεβρουάριος 1908)

Τεύχος 73 (Μάρτιος 1907)

Τεύχος 74 (Απρίλιος 1907)

Τεύχος 75 (Μάιος 1907)

Τεύχη 76-77 (Ιούνιος-Ιούλιος 1907)

Τεύχος 78 (Αύγουστος 1907)

Τεύχος 79 (Σεπτέμβριος 1907)

Τεύχος 80 (Οκτώβριος 1907)

Τεύχος 81 (Νοέμβριος 1907)

Τεύχη 82-83 (Δεκέμβριος-Ιανουάριος 1908)

Τεύχος 84 (Φεβρουάριος 1908)

Kορυφή σελίδας 
Έτος Η’ Τεύχη 85-96 ( Μάρτιος 1908-Φεβρουάριος 1909)
Τεύχη 85-96 (Μάρτιος 1907-Φεβρουάριος 1908)

Έτος Θ’ Τεύχη 97-108 ( Μάρτιος 1909-Φεβρουάριος 1910)

Τεύχος 97 (Μάρτιος 1909)

Τεύχος 98 (Απρίλιος 1909)

Τεύχος 99 (Μάιος 1909)

Τεύχη 100 (Ιούνιος-Ιούλιος 1909)

Τεύχη 101-102 (Αύγουστος 1909)

Τεύχος 103 (Σεπτέμβριος1909)

Τεύχος 104 (Οκτώβριος 1909)

Τεύχος 105 (Νοέμβριος 1909)

Τεύχος 106 (Δεκέμβριος 1909)

Τεύχος 107 (Ιανουάριος 1910)

Τεύχος 108 (Φεβρουάριος 1910)

Έτος Ι’ Τεύχη 109-120 ( Μάρτιος 1910-Φεβρουάριος 1911)

Τεύχος 109 (Μάρτιος 1910)

Τεύχος 110 (Απρίλιος 1910)

Τεύχος 111 (Μάιος 1910)

Τεύχη 112-113 (Ιούνιος-Ιούλιος 1910)

Τεύχος 114 (Αύγουστος 1910)

Τεύχος 115 (Σεπτέμβριος 1910)

Τεύχος 116 (Οκτώβριος 1910)

Τεύχος 117 (Νοέμβριος 1910)

Τεύχος 118 (Δεκέμβριος 1910)

Τεύχος 119 (Ιανουάριος 1911)

Τεύχος 120 (Φεβρουάριος 1911)

Kορυφή σελίδας 
Έτος ΙΑ’ Τεύχη 121-132 ( Μάρτιος 1911-Φεβρουάριος 1912)

Τεύχος 121 (Μάρτιος 1911)

Τεύχος 122 (Απρίλιος 1911)

Τεύχος 123 (Μάιος 1911)

Τεύχη 124-125 (Ιούνιος-Ιούλιος 1911)

Τεύχος 126 (Αύγουστος 1911)

Τεύχος 127 (Σεπτέμβριος 1911)

Τεύχος 128 (Οκτώβριος 1911)

Τεύχος 129 (Νοέμβριος 1911)

Τεύχος 130 (Δεκέμβριος 1911)

Τεύχος 131 (Ιανουάριος 1912)

Τεύχος 132 (Φεβρουάριος 1912)

Έτος ΙΒ’ Τεύχη 133-144 ( Μάρτιος 1912-Φεβρουάριος 1913)

Τεύχος 133 (Μάρτιος 1912)

Τεύχος 134 (Απρίλιος 1912)

Τεύχος 135 (Μάιος 1912)

Τεύχη 136-137 (Ιούνιος-Ιούλιος 1912)

Τεύχος 138 (Αύγουστος 1912)

Τεύχος 139 (Σεπτέμβριος 1912)

Τεύχος 140 (Οκτώβριος 1912)

Τεύχος 141 (Νοέμβριος 1912)

Τεύχος 142 (Δεκέμβριος 1912)

Τεύχος 143 (Ιανουάριος 1913)

Τεύχος 144 (Φεβρουάριος 1913)

Kορυφή σελίδας 
 
Έτος ΙΓ’ Τεύχη 145-156 ( Μάρτιος 1913-Φεβρουάριος 1914)

Τεύχος 145 (Μάρτιος 1913)

Τεύχος 146 (Απρίλιος 1913)

Τεύχος 147 (Μάιος 1913)

Τεύχη 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1913)

Τεύχος 150 (Αύγουστος 1913)

Τεύχος 151 (Σεπτέμβριος 1913)

Τεύχος 152 (Οκτώβριος 1913)

Τεύχος 153 (Νοέμβριος 1913)

Τεύχος 154 (Δεκέμβριος 1913)

Τεύχος 155 (Ιανουάριος 1914)

Τεύχος 156 (Φεβρουάριος 1914)

 
Έτος ΙΔ’ Τεύχη 157-168 ( Μάρτιος 1914-Φεβρουάριος 1915)

Τεύχη 157-158 (Μάρτιος-Απρίλιος 1914)

Τεύχος 159 (Μάιος 1914)

Τεύχη 160-161 (Ιούνιος-Ιούλιος 1914)

Τεύχος 162 (Αύγουστος 1914)

Τεύχος 163 (Σεπτέμβριος 1914)

Τεύχος 164 (Οκτώβριος 1914)

Τεύχη 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1914)

Τεύχος 167 (Ιανουάριος 1915)

Τεύχος 168 (Φεβρουάριος 1915)

Kορυφή σελίδας 
Έτος ΙΕ’ Τεύχη 169-180 ( Μάρτιος 1915-Φεβρουάριος 1916)

Τεύχος 169(Μάρτιος 1915)

Τεύχος 170 (Απρίλιος 1915)

Τεύχος 171 (Μάιος 1915)

Τεύχη 172-173 (Ιούνιος-Ιούλιος 1915)

Τεύχος 174 (Αύγουστος 1915)

Τεύχος 176 (Οκτώβριος 1915)

Τεύχος 177 (Νοέμβριος 1915)

Τεύχος 178 (Δεκέμβριος 1915)

Τεύχος 179 (Ιανουάριος 1916)

Τεύχος 180 (Φεβρουάριος 1916)

Έτος ΙΣτ’ Τεύχη 181-192 ( Μάρτιος 1916-Φεβρουάριος 1917)

Τεύχος 181 (Μάρτιος 1916)

Τεύχος 182 (Απρίλιος 1916)

Τεύχος 183 (Μάιος 1916)

Τεύχη 184-185 (Ιούνιος-Ιούλιος 1916)

Τεύχος 186 (Αύγουστος 1916)

Τεύχος 187 (Σεπτέμβριος 1916)

Τεύχος 188 (Οκτώβριος 1916)

Τεύχος 189 (Νοέμβριος 1916)

Τεύχος 190 (Δεκέμβριος1916)

Τεύχη 191-192 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος1917)

Kορυφή σελίδας 

Έτος ΙΖ’ Τεύχη 193-204 ( Μάρτιος 1917-Φεβρουάριος 1918)

Τεύχος 193 (Μάρτιος 1917)

Τεύχη 194-195 (Απρίλιος-Μάιος 1917)

Τεύχη 196-197 (Ιούνιος-Ιούλιος 1917)

Τεύχος 198 (Αύγουστος 1917)

Τεύχος 199 (Σεπτέμβριος 1917)

Τεύχη 200-201 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1917)

Τεύχη 202 (Δεκέμβριος 1917)

Τεύχη 203-204 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1918)

Έτος ΙΗ’ Τεύχη 205-216 ( Μάρτιος 1918-Φεβρουάριος 1919)

Τεύχος 205 (Μάρτιος 1918)

Τεύχη 206-207 (Απρίλιος-Μάιος 1918)

Τεύχη 208-209 (Ιούνιος-Ιούλιος 1918)

Τεύχη 210-211 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1918)

Τεύχη 212-213 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1918)

Τεύχος 214 (Δεκέμβριος 1918)

Τεύχη 215-216 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1919)

Kορυφή σελίδας 
Έτος ΙΘ’ Τεύχη 217-228 ( Μάρτιος 1919-Φεβρουάριος 1920)

Τεύχη 217-218 (Μάρτιος- Απρίλιος1919)

Τεύχος 219 (Μάιος 1919)

Τεύχος 220 (Ιούνιος-Ιούλιος 1919)

Τεύχη 221-223 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1919)

Τεύχη 224-225 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1919)

Τεύχη 226-227 (Δεκέμβριος 1919-Ιανουάριος 1920)

Τεύχος 228 (Φεβρουάριος 1920)

Έτος Κ’ Τεύχη 229-240 ( Μάρτιος 1920-Φεβρουάριος 1921)

Τεύχη 229-230 (Μάρτιος- Απρίλιος1920)

Τεύχη 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1920)

Τεύχη 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1920)

Τεύχη 235-236 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1920)

Τεύχη 237-238 (Νοέμβριος -Δεκέμβριος 1920)

Τεύχη 239-240 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1921)

Kορυφή σελίδας 
Έτος ΚΑ’ Τεύχη 241-252 ( Μάρτιος 1921-Φεβρουάριος 1922)

Τεύχη 241-243 (Μάρτιος-Μάιος 1921)

Τεύχη 244-246 (Ιούνιος-Αύγουστος 1921)

Τεύχη 247-248 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος1921)

Τεύχη 249-252 (Νοέμβριος 1921-Φεβρουάριος 1922)

Έτος ΚΒ’ Τεύχη 253-264 ( Μάρτιος 1922-Φεβρουάριος 1923)

Τεύχη 253-255(Μάρτιος-Μάιος 1922)

Τεύχη 256-258(Ιούνιος-Αύγουστος 1922)

Τεύχη 259-261 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος1922)

Τεύχη 262-164 (Δεκέμβριος 1922-Φεβρουάριος 1923)

Kορυφή σελίδας 
Έτος ΚΓ’ Τεύχη 265-276 ( Μάρτιος 1923-Φεβρουάριος 1924)

Τεύχη 265-267(Μάρτιος-Μάιος 1923)

Τεύχη 268-270 (Ιούνιος-Αύγουστος 1923)

Τεύχη 271-273 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος1923)

Τεύχη 274-276(Δεκέμβριος 1923-Φεβρουάριος 1924)

Έτος ΚΔ’ Τεύχη 277-280 ( Μάρτιος 1924-Ιούνιος 1925)
Τεύχος 277(Μάρτιος-Αύγουστος 1924)
Τεύχη 278-280(Σεπτέμβριος 1924-Ιούνιος 1925)
Έτος ΚΕ’ Τεύχη 281-290 ( Ιούνιος1925-Νοέμβριος 1926 )

Τεύχη 281-285(Ιούλιος-Νοέμβριος 1925)

Τεύχη 286-288(Δεκέμβριος 1925-Φεβρουάριος 1926)

Τεύχη 289-290(Μάρτιος -Νοέμβριος 1926)

Kορυφή σελίδας 

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy