Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη


| Κεντρική Σελίδα |

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

__________________

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων

__________________

Αναζήτηση στον Κατάλογο
(Library Catalogue)

__________________

Κατάλογοι Ανοιχτής Πρόσβασης

■ Κυπριακές Βιβλιοθήκες

■ Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

__________________

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

__________________

Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Διαδίκτυο

__________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

__________________

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

__________________

Γενικές Πληροφορίες

__________________

Ανακοινώσεις-Νέα -Εκδηλώσεις

__________________

      

Απολογισμός Βιβλιοθήκης 2004

1. Συνοπτική παρουσίαση

1.1. Πληροφοριακές πηγές και υλικό

1.1.1. Υποσυστήματα και πηγές της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
 • Δημιουργία συλλογής περίπου 9.000 ηλεκτρονικών περιοδικών πλήρους κειμένου. Προσθήκη του Directory of Open Access Journals (DOAJ) με 218 νέους τίτλους στα περιοδικά της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

 • Δημιουργία ψηφιακής συλλογής 86 τίτλων παλαιών ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών (1831-1943) προσβάσιμων μέσω Internet από το πανεπιστημιακό δίκτυο. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα διαχωρίστηκαν από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου σε επίπεδο τεύχους, αντί τόμου που ήταν όταν παρελήφθησαν σε 180 CD-ROM.

 • Πρόσβαση σε 126 βάσεις δεδομένων.

1.1.2. Αναδρομική και τρέχουσα καταλογογράφηση
 • Καταλογογράφηση 30.660 αντιτύπων (23.488 νέες εγγραφές).

 • Ολοκλήρωση της καταλογογράφησης του υλικού της Εστίας.

 • Συνέχιση της καταλογογράφησης της συλλογής Δασκαλόπουλου–Στασινοπούλου. Καταλογογραφήθηκαν 6.608 τόμοι (75%).

 • Ξεκίνησε η καταλογογράφηση της δωρεάς της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. Καταλογογραφήθηκαν 2.300 τόμοι.

 • Ολοκλήρωση της αναδρομικής καταλογογράφησης του συνοδευτικού και ανεξάρτητου οπτικο-ακουστικού υλικού και πολυμέσων.

 • Ανάπτυξη της πολιτικής και των κανόνων για τους καθιερωμένους όρους.

1.1.3. Απόκτηση έντυπου και οπτικο-ακουστικού υλικού
 • Περίπου 1.955 βιβλία (τίτλοι) και 129 τίτλοι περιοδικών από δωρεές. Εξασφάλιση επίσης της δωρεάς Γερμανάκου (περίπου 1.000 βιβλία).

 • Παραλαβή από παραγγελίες Τμημάτων και καταλογογράφηση 7.662 βιβλίων.

 • Παραλαβή 4.059 τευχών περιοδικών από τρέχουσες συνδρομές. Ανανέωση συνδρομών 1.100 τίτλων έντυπων περιοδικών για το 2005. Παραλαβή 124 τίτλων που αποστέλλονται δωρεάν (104 καινούργιοι).

 • Παραλαβή 145 τευχών περιοδικών (47 τίτλοι) και αποστολή 330 (75 τίτλοι) στο πλαίσιο ανταλλαγής διπλών τευχών. Ανάρτηση του καταλόγου διπλών τευχών στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

 • Παραγγελία 267 τίτλων οπτικο-ακουστικού υλικού, από τους οποίους παραλήφθηκαν μέχρι στιγμής οι 85.

1.2. Υπηρεσίες

1.2.1. Δανεισμός
 • Έγιναν 63.247 δανεισμοί σε 3.721 χρήστες.

1.2.2. Διαδανεισμός
 • 1.450 αιτήματα από χρήστες της Βιβλιοθήκης. Ικανοποιήθηκαν τα 1.095.

 • 322 αιτήματα από το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης). Ικανοποιήθηκαν τα 238.

 • 100 βιβλία και 42 άρθρα σε άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.

1.2.3. Συλλογή περιορισμένου δανεισμού
 • Διάθεση συνολικά 1.300 βιβλίων στη συλλογή περιορισμένου δανεισμού.

1.2.4. Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες (ΤΜΒ)
 • Εξυπηρέτηση 6 ΤΜΒ χρηστών.

 • Μετατροπή υλικού σε προσβάσιμη μορφή.

 • Λειτουργία φορητής συσκευής μεγέθυνσης για ΤΜΒ. Η συσκευή χρησιμοποιείται από φοιτητές στις αίθουσες διδασκαλίας.

 • Πιλοτική παραγωγή εναλλακτικών μορφών υλικού με ψηφιοποίηση έντυπου και ηχητικού υλικού. Πλήρης κάλυψη ατόμων με προβλήματα όρασης, ελλιπής κάλυψη τυφλών.

1.2.5. Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού
 • Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών του τμήματος Ξένων Γλωσσών.

1.2.6. Αιτήσεις υλικού από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια
 • 6.269 αιτήσεις για βιβλία από τα βιβλιοστάσια Πελεγκάρη και Πλατάνη.

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης για μεταφορά υλικού από τα απομακρυσμένα βιβλιοστάσια.

1.2.7. Εκπαίδευση χρηστών
 • Διοργάνωση 5 σεμιναρίων σε συνολικά 65 φοιτητές και προβολή εισαγωγικής ταινίας σε 404 φοιτητές.

1.3. Εγκατάσταση και λειτουργία αυτοματισμών

 • Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού για διαχείριση της πρόσβασης στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών.

 • Αναβάθμιση συστήματος Advance από έκδοση 6.7 σε έκδοση 6.8. Πλήρες γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλα τα υποσυστήματα (modules).

 • Έκδοση 2.035 ταυτοτήτων. Εισφορά £2.800 στο Ταμείο Ευημερίας φοιτητών.

 • Λειτουργία κερματοδεκτών για αυτόματη πίστωση μονάδων των νέων ταυτοτήτων και χρήση τους στις φωτοτυπικές της Βιβλιοθήκης.

 • Συνέχιση λειτουργίας συστήματος αυτόματου δανεισμού βιβλίων και οπτικού υλικού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

 • Συνέχιση λειτουργίας καρτών επαναφοράς τυποποιημένων ρυθμίσεων στους κοινόχρηστους υπολογιστές.

 • Συνέχιση λειτουργίας του ασύρματου δικτύου εντός του χώρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και 192 δανεισμοί καρτών ασύρματης δικτύωσης σε χρήστες με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 • Αγορά 16 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 10 εκτυπωτών. Συνολικά 84 υπολογιστές εν χρήσει.

1.4. Εσωτερικές λειτουργίες

 • Καταγραφή διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος εξασφάλισης ολικής ποιότητας του Πανεπιστημίου. Ολοκλήρωση σύνταξης γραπτών διαδικασιών για τις Παραγγελιες και τις Παραλαβές.

 • Συγκέντρωση στατιστικών για δημιουργία δεικτών, εφαρμογή του προγράμματος για «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Δεικτών Απόδοσης στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου». Επιλογή προτεραιοτήτων μεταξύ των δεικτών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο 66 σελίδων των προτεινόμενων μετρήσεων για τη Βιβλιοθήκη.

 • Διεκδίκηση 1.234 τευχών περιοδικών, αξίας £23.000 και ποσού £5.138 για πληρωμένες συνδρομές του 2003 που δεν παρελήφθησαν. Εξασφάλιση πίστωσης £16.357 για λανθασμένες χρεώσεις.

 • Υποβολή του Σχεδίου Ανάπτυξης 2004-2006 στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης και στην αρμόδια Αντιπρύτανη. Στο Σχέδιο καθορίζονται οι στόχοι της Βιβλιοθήκης για την τριετία 2004-2006 και οι προϋποθέσεις για εκπλήρωσή τους, λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφιστάμενων συνθηκών, των τάσεων που επικρατούν στον χώρο, και των προσανατολισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Εργοδότηση 23 φοιτητών του ΠΚ για μερική απασχόληση στη Βιβλιοθήκη (11.2 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), με συνολικό κόστος £49.545.

 • Προϋπολογισμός Βιβλιοθήκης. Δαπάνες για αγορά υλικού: £1.011.809. Δαπάνες για εξοπλισμό: £17.120.

 • Έσοδα £35.116,56 από διάφορες υπηρεσίες. £2.800 δόθηκαν στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών.

1.5. Στελέχωση και επιμόρφωση

1.5.1. Στελέχωση παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης
 • Πλήρης κάλυψη και συστηματική λειτουργία σε πλήρες ωράριο του Παραρτήματος Τουρκολογικής Συλλογής στο Αμαράλ 7. Το παράρτημα είναι επαρκώς στελεχωμένο και παρουσιάζει συνεχή και εύρυθμη λειτουργία στους τομείς της καταλογογράφησης και της εξυπηρέτησης, σε πλήρες ωράριο. Μερική επέκταση ωραρίου λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών.

 • Απασχόληση δεύτερου βιβλιοθηκονόμου για την κάλυψη αναγκών της βιβλιοθήκης στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

1.5.2. Εκπαίδευση προσωπικού Βιβλιοθήκης
 • 63 συμμετοχές προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνέδρια, σεμινάρια και τεχνικές επισκέψεις στο εξωτερικό και στην Κύπρο.

 • Συνέχιση των σπουδών του προσωπικού σε επιστήμη πληροφόρησης (1 υποτροφία του Πανεπιστημίου Κύπρου για εξ αποστάσεως απόκτηση πρώτου πτυχίου, 1 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό.

1.6. Χώροι

1.6.1. Βιβλιοστάσια και χώροι φύλαξης υλικού
 • Μετατροπή της Βιβλιοθήκης Λατσιών σε χώρο εργασίας καταλογογράφησης και φύλαξης υλικού της Βιβλιοθήκης.

 • Αύξηση χώρου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη κατά 210 τρεχούμενα μέτρα.

 • Αναδιοργάνωση του χώρου στην Αίθουσα Πολυμέσων.

 • Διαμόρφωση υφισταμένων χώρων στη βιβλιοθήκη της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας με αύξηση της χωρητικότητας κατά περίπου 100 τρεχούμενα μέτρα. Συνέχιση σοβαρών προβλημάτων έλλειψης χώρων βιβλιοθήκης. Χρήση γραφείου βιβλιοθηκονόμου για άλλες ανάγκες Μονάδας.

 • Εξάντληση δυνατοτήτων Βιβλιοστασίου Πλατάνη με τοποθέτηση καταλογογραφημένων βιβλίων του 2004.

 • Αναζήτηση χώρων για νέο βιβλιοστάσιο. Εντοπισμός χώρου 150 περ. τ.μ. πλησίον Πανεπιστημιούπολης.

1.6.2. Νέο κτίριο Βιβλιοθήκης
 • Συνεργασία με Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και με τους αρχιτέκτονες για τα σχέδια του κτιρίου. Σύνταξη σύνοψης (brief) λειτουργιών, προδιαγραφών, μετρήσεων και εκτιμήσεων για τους χώρους του νέου κτιρίου. Παρεμβάσεις για βελτίωση των σχεδίων.

1.7. Προσφορά στην κοινωνία, σχέσεις με τρίτους.

1.7.1. Συμμετοχή σε εξωτερικά και εσωτερικά προγράμματα.
 • Πραγματοποίηση έρευνας, εκπόνηση μελέτης και υποβολή πρότασης από τη ΒΠΚ για οργάνωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων του ΡΙΚ. Η πρόταση υποβλήθηκε στο ΡΙΚ στις 10/9/2004 και έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο World Conference and General Assembly της FIAT/IFTA (International Federation of Television Archives) στο Παρίσι, 15-19/10/2004). Έγινε πρόταση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAPMED (Mediterranean Network of National TV Archives) να χρηματοδοτήσει τη μετάφραση της μελέτης στα Αγγλικά ή Γαλλικά και να την αναρτήσει στις ιστοσελίδες του προγράμματος. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το ΔΣ του ΡΙΚ και από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Ευρωπαϊκή διάκριση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επέκταση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης σε τυφλούς και άτομα περιορισμένης όρασης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BEEP (Best e-Europe Practices).

 • Διερεύνηση, επιλογή προτύπων και εφαρμογών δημιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης του αρχείου διαφανειών της ΕΜΑ.

 • Συνεργασία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου με το εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα «Η Βρεττανία και οι εσωτερικές συγκρούσεις στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου 1964-1967» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 • Συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο πρόγραμμα «Συγκρότηση ιστορικού και εθνογραφικού αρχείου Δήμου Ιδαλίου» ΠΕΝΕΚ χρηματοδότηση ΙΠΕ και Δήμος Ιδαλίου.

 • Διερεύνηση δημιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης ηχητικού αρχείου και αρχείου φωτογραφιών ΣΙΜΑΕ 1955-59.

1.7.2. Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών
 • Δημιουργία καταλόγου της Βιβλιοθήκης της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών. Ολοκλήρωση της καταλογογράφησης του υλικού εντός τριών μηνών (3.000 τεμάχια υλικού).

1.7.3. Ειδικές ομάδες χρηστών
 • Αποστολή 232 άρθρων από τη Βιβλιοθήκη σε ειδικές ομάδες χρηστών.

1.7.4. Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης
 • Παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο στο Παρίσι της μελέτης της ΒΠΚ για την οργάνωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων του ΡΙΚ.

 • «Οι Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Πιθανοί ρόλοι και απαραίτητες δεξιότητες». Διάλεξη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Πρόγραμμα Διαλέξεων στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΕΑΕΚ «Αναβάθμιση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών» Κέρκυρα 31 Μαρτίου 2004, 11:30-12:30

1.7.5. Δωρεές προς τρίτους

Η πρόοδος της καταλογογράφησης επέτρεψε το 2004 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβεί σε δωρεές 1.964 βιβλίων από τα πολλαπλά (πέραν των 3-5 αντιτύπων) της συλλογής της σε 5 βιβλιοθήκες Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών σε ανατολικές χώρες.

1.8. Εκκρεμότητες – Προβλήματα
 • Έλλειψη προσωπικού (θεματικών βιβλιοθηκονόμων, πληροφορικού).

 • Έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη υπάρχοντος προσωπικού αναλόγως ικανοτήτων και απόδοσης. Αναμονή σχεδίου μεταρρύθμισης.

 • Εξεύρεση χώρων βιβλιοστασίων μέχρι οριστικής μεταφοράς στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη.

 • Ρύθμιση διαδικασιών αγοράς βιβλίων από κονδύλι ερευνητικών δραστηριοτήτων ακαδημαϊκού προσωπικού (κωδ. 312)

 • Ενημέρωση οικονομικών στοιχείων λογιστικού υποσυστήματος ADVANCE.

2. Αναλυτική παρουσίαση

2.1. Πληροφοριακές πηγές και υλικό

2.1.1. Υποσυστήματα και πηγές της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
 • Συνδρομή της Βιβλιοθήκης σε περίπου 9.000 ηλεκτρονικά περιοδικά, από τα οποία τα 8.000 είναι προσβάσιμα μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Στους υφιστάμενους εκδότες προστέθηκε εντός του 2004 το Directory of Open Access Journals (DOAJ) με 218 νέους τίτλους. Οι εκδότες με τους οποίους υπάρχει συμφωνία με την HEAL-Link είναι οι πιο κάτω:

- Association for Computing Machinery (ACM)

- American Chemical Society (ACS)

- American Institute of Physics

- Blackwell

- Cambridge University Press

- Directory of Open Access Journals (DOAJ) – από 7/12/2004

- Elsevier's ScienceDirect

- Institute of Physis

- Kluwer

- Lippincott, Williams & Wilkins

- MCB University Press

- Oxford University Press

- Springer's Link

- Taylor & Francis

- Wiley InterScience

 • Εγκατάσταση σε τοπικό εξυπηρετητή 180 CD-ROM που περιέχουν 86 σειρές ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών από τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ού (1831-1943). Το υλικό αγοράστηκε το 2003 από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) και έτυχε επεξεργασίας από τη Βιβλιοθήκη ώστε, για λόγους ευκολότερης πρόσβασης, τα ηλεκτρονικά έγγραφα να διαχωριστούν σε επίπεδο τεύχους, αντί τόμου που ήταν όταν παρελήφθησαν. Είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοδελίδας της Βιβλιοθήκης στη διεύθυνση:
  http://platonas.lib.ucy.ac.cy/~edoc/elia/el_index_gr.htm

 

Τα ψηφιακά αρχεία των τευχών θα σταλούν στο ΕΛΙΑ για αξιοποίηση από μελλοντικούς χρήστες, με μνεία της συμβολής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Ανανέωση των 44 συνδρομών σε βάσεις δεδομένων που είχε η Βιβλιοθήκη, καθώς και συνδρομή σε 5 νέους τίτλους. Οι 49 συνδρομές παρέχουν πρόσβαση σε 126 βάσεις δεδομένων. Οι νέες συνδρομές είναι:

- Cambridge Structural Database System (Τμήμα Χημείας)

- DSI Campus Solution (Τμήμα Οικονομικών)

- Government Financial Statistics (Τμήμα Οικονομικών)

- ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) (Τμήμα Οικονομικών)

- United Nations Common Database (UNCDB) (Τμήμα Οικονομικών)

 • Αποτελεί στόχο της Βιβλιοθήκης η περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών πηγών, τόσο από απόψεως διεύρυνσης χρηστών (ιατροί, κυπριακές βιβλιοθήκες, οργανισμοί) όσο και από απόψεως έντασης της χρήσης (εκπαιδευτικά σεμινάρια σε χρήστες).

2.1.2. Αναδρομική και τρέχουσα καταλογογράφηση

 • Συνέχιση του έργου της αναδρομικής και τρέχουσας καταλογογράφησης. Αποτελέσματα έτους σε αριθμούς:

2004

2003

Αντίτυπα που καταλογογραφήθηκαν

30.660

28.679

Αντίτυπα (σύνολο) μέχρι 31/12 έτους*

119.869

88.810

Νέες εγγραφές που δημιουργήθηκαν στον κατάλογο

23.488

23.742

Νέες εγγραφές (σύνολο) μέχρι 31/12 έτους*

103.426

79.938

Κόστος καταλογογράφησης (ΛΚ)

96.924

96.698

Μέσο Κόστος Αντιτύπου (ΛΚ)

3,16

3,37

Κυλιόμενο Μέσο κόστος αντιτύπου (ΛΚ)

3,00

2,94

Κόστος ανά νέα εγγραφή (ΛΚ)

4,12

4,07

Κυλιόμενο μέσο κόστος ανά εγγραφή στο τέλος του έτους (ΛΚ)

3,47

3,28

* Από την έναρξη της αναδρομικής καταλογογράφησης τον Μάρτιο 2001.

 

Κατά τμήμα ή συλλογή, τα αντίτυπα και οι νέες εγγραφές που δημιουργήθηκαν το 2004 κατανέμονται ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ / ΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

BROWNING

568

497

ΑΓΓΛΙΚΑ

224

206

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

273

135

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ - ΞΕΝΑ

106

74

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1.974

1.390

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

4

4

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

283

185

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

514

496

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

5.079

3.642

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

41

24

ΔΩΡΕΕΣ

10.151

8.031

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

203

162

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1.224

915

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1.020

839

ΕΣΤΙΑ

151

114

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

799

763

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

351

337

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

925

870

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

396

367

ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΗ

162

137

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

108

88

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

399

369

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

227

191

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

68

56

ΠΑΛΛΑ

106

82

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

62

59

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

811

758

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.584

1.332

ΦΥΣΙΚΗΣ

23

23

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

36

27

ΧΗΜΕΙΑΣ

137

65

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

103

101

ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.548

1.149

ΣΥΝΟΛΟ

30.660

23.488

 

 • Μέχρι το τέλος του 2004 ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η καταλογογράφηση του υλικού της συλλογής του βιβλιοπωλείου Εστία, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο 2002. Τα καταλογογραφημένα αντίτυπα της συλλογής έφτασαν τον Δεκέμβριο 2004 τα 16.652 ενώ απομένει η καταλογογράφηση πολύ μικρού αριθμού βιβλίων.

 • Η καταλογογράφηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης Δημήτρη Δασκαλόπουλου – Μαρίας Στασινοπούλου, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο 2003 στο Βιβλιοστάσιο Πελεγκάρη, συνεχίστηκε μέσα στο 2004. Μέχρι τις 31/12/2004 είχαν καταλογογραφηθεί 6.608 τόμοι της συλλογής, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 75% του όγκου των μονογραφιών.

 • Ξεκίνησε η καταλογογράφηση της συλλογής (δωρεάς) της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. Εντός του 2004 καταλογογραφήθηκαν 2.300 τόμοι από άγνωστο συνολικό αριθμό, ο οποίος υπολογίζεται στις 15.000-20.000.

 • Ολοκλήρωση της αναδρομικής καταλογογράφησης του συνοδευτικού και ανεξάρτητου οπτικο-ακουστικού υλικού και πολυμέσων. Στις 31/12/2004 το οπτικο-ακουστικό και άλλο υλικό που διέθετε η Βιβλιοθήκη είχε ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Μικροταινίες

491

Micro-fiche

856

CD-ROM

744

Δισκέτες (floppy)

377

Χάρτες

286

Κασέτες ήχου

613

Δίσκοι βινυλίου μακράς διαρκείας (33 σαλ)

427

Βιντεοκασέτες

1.061

DVD

223

Διαφάνειες (slides)

36

ΣΥΝΟΛΟ

5.114

 

 • Ανάπτυξη και ολοκλήρωση της πολιτικής και των κανόνων για τους καθιερωμένους όρους ιδιαίτερα όσον αφορά στα ελληνικά κύρια ονόματα, συλλογικά όργανα και τοπωνύμια.

 • Συνολικά εργάστηκαν 32 καταλογογράφοι που αντιστοιχούσαν σε 16,75 ΙΠΕ (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). Σημειώνεται ότι από τα 32 άτομα που εργάστηκαν στην καταλογογράφηση κατά το 2004, μόνο 9 απασχολήθηκαν πλήρως ή σχεδόν πλήρως (από 10-12 μήνες) με τη συγκεκριμένη εργασία. Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 7 καταλογογράφοι είτε λόγω πρόσληψής τους στη Δημόσια Υπηρεσία με αισθητά ευνοϊκότερους όρους εργοδότησης, είτε για λόγους σπουδών. Ταυτόχρονα, προσεληφθήκαν 6 καινούργιοι. Οι νέοι καταλογογράφοι έτυχαν εκπαίδευσης η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων:

- Γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ξενάγηση στους χώρους, εισαγωγή στις λειτουργίες και υπηρεσίες της,

- Παρουσίαση και περιήγηση στις ιστοσελίδες της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου ήτοι στον κατάλογο ανοιχτής πρόσβασης OPAC, στις βάσεις δεδομένων στο ULTRANET και στο Διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά περιοδικά, στο ευρετήριο των χρήσιμων συνδέσεων κλπ.

- Σύντομη εισαγωγή στα προγράμματα του Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),

- Το μορφότυπο UNIMARC, πεδία, δείκτες

- Πρότυπο AACR2,

- Αρχεία καθιερωμένων αποδόσεων (authority files),

- Ταξινομικό Σύστημα LC (Library of Congress),

- Το λογισμικό πρόγραμμα σύστημα ADVANCE,

- Χρήση προτύπου z39.50 και αρχείου εργασίας για εντοπισμό εγγραφών σε καταλόγους βιβλιοθηκών στο Διαδίκτυο, αποθήκευση και επεξεργασία,

- Πολιτική καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου,

- Πρακτική εξάσκηση, δοκιμαστικές εγγραφές σε ποικιλία θεμάτων αντιμετώπιση προβλημάτων καταλογογράφησης,

- Εισαγωγή εγγραφών στο κατάλογο της Βιβλιοθήκης

Η αποχωρήσεις εκπαιδευμένων καταλογογράφων από την ομάδα συνεπάγονται ανάλογη αύξηση του κόστους καταλογογράφησης, αφού η για την εκπαίδευση των νέων από παλιούς απαιτείται τουλάχιστον 1,5 μήνας ενώ για την προσαρμογή και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους στα επίπεδα των αποχωρούντων απαιτούνται περισσότερο από 6 μήνες και ανάλογη επίβλεψη των αποτελεσμάτων από τους παλαιότερους.

2.1.3.Απόκτηση έντυπου και οπτικο-ακουστικού υλικού

 • Δωρίστηκαν στη Βιβλιοθήκη 1.955 βιβλία (τίτλοι) και 129 τίτλοι περιοδικών, τα οποία έχουν καταλογογραφηθεί. Η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε επίσης τη δωρεά Γερμανάκου, η οποία δεν έχει ακόμη καταμετρηθεί (υπολογίζεται γύρω στα 1.000 βιβλία). Οι κυριότερες (αριθμητικά) καταλογογραφημένες δωρεές ήταν οι ακόλουθες:

 

ΔΩΡΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ

Πιερής Παντελής

299

Πετρώνδας Χρίστος

255

Βασιλείου Γιώργος

166

British Council

141

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

138

Πρεσβεία της Ισπανίας

130

Αγγελίδης Χρίστος

104

Meiss, Pierre

69

McKenzie, Kevin

66

Τριφυλλής

50

Βιβλιοπωλείο ΜΑΜ

49

UNESCO

36

Υπόλοιπες δωρεές

581

ΣΥΝΟΛΟ

2.084

 • Παραλαβές από παραγγελίες Τμημάτων («κανονικές» αγορές). Κατά το 2004 παρελήφθησαν και καταλογογραφήθηκαν από παραγγελίες που έκαναν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου 7.662 βιβλία, τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως:

 

ΤΜΗΜΑ / ΣΥΛΛΟΓΗ

2004

2003

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

529

191

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

3

13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

287

279

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

22

67

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

278

208

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

324

755

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

874

124

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

351

672

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1.088

792

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

423

248

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

136

133

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

378

403

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

1.250

653

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

71

104

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

42

38

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

877

76

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

405

414

ΦΥΣΙΚΗΣ

66

15

ΧΗΜΕΙΑΣ

96

21

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

162

--

ΣΥΝΟΛΟ

7.662

5.206

 

Το σύνολο των παραλαμβανόμενων βιβλίων καταλογογραφείται σε 20-25 ημέρες από την παραλαβή τους, ενώ τα επείγοντα σε 10 ημέρες. Η ενημέρωση των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μελών των Τμημάτων για τις νέες παραλαβές γίνεται ηλεκτρονικά, ανελλιπώς  ανά δίμηνο και οι αντίστοιχοι πίνακες αναρτώνται στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης, βλ. http://library.ucy.ac.cy/acquisitions/acq_gr.htm.

 • Παραλαβή 4.059 τευχών περιοδικών από συνδρομές του 2004. Ανανέωση συνδρομών 1.100 τίτλων έντυπων περιοδικών για το έτος 2005 (982 ξένοι τίτλοι και 118 ελληνικοί), με συνολικό κόστος £155.768. Παραλαβή 124 τίτλων που αποστέλλονται στη Βιβλιοθήκη δωρεάν, από τους οποίους οι 104 είναι καινούργιοι.

 • Ανταλλαγή διπλών τευχών. Η Βιβλιοθήκη έλαβε 145 τεύχη (47 τίτλοι) και έδωσε 330 τεύχη (75 τίτλοι). Ανάρτηση του καταλόγου διπλών τευχών στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

 • Παραγγελία 267 τίτλων οπτικο-ακουστικού υλικού, από τους οποίους παραλήφθηκαν μέχρι στιγμής οι 85.

2.2. Υπηρεσίες

2.2.1. Δανεισμός

 

2004

2003

2002

2001

2000

ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ

63.247

58.366

51.016

46.642

45.559

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

17.392

16.569

14.055

12.120

10.947

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

3.103

2.499

2.091

1.789

1.178

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ

3.721

n/a

n/a

n/a

n/a

2.2.2. Διαδανεισμός
 • Εξυπηρετήσεις αιτημάτων των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Τα αποτελέσματα εξυπηρέτησης των αιτημάτων που υπέβαλαν οι χρήστες της ΒΠΚ κατά το 2004 είχαν ως ακολούθως:

 

 

2004

2003

2002

2001

2000

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

1.450

980

1.047

808

769

Βιβλία

400

n/a

n/a

n/a

n/a

Άρθρα

1.050

n/a

n/a

n/a

n/a

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1.095

762

825

537

588

ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

345

218

222

272

181

ΚΟΣΤΟΣ (ΛΚ)

5.140

3.913

5.700

3.943

3.991

 

 • Εξυπηρετήσεις αιτημάτων του Δικτύου Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης). Κατά το 2004 η εξυπηρέτηση που πρόσφερε η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών για αιτήματα που αφορούσαν διαδανεισμό είχε ως ακολούθως:

 

2004

2003

2002

2001

2000

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

322

429

458

441

499

ΑΡ. ΑΙΤ. ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

84

113

98

148

129

ΑΡ. ΑΙΤ. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ

238

316

360

293

370

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

2.14

3.34

n/a

n/a

n/a

Σημ.: Η μείωση του αριθμού αιτήσεων κατά την τελευταία διετία οφείλεται στη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

 • Δανεισμός από τη Βιβλιοθήκη 100 βιβλίων και παροχή 42 άρθρων σε άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.

2.2.3. Συλλογή περιορισμένου δανεισμού
 • Διάθεση συνολικά 1.300 βιβλίων στη συλλογή περιορισμένου δανεισμού για σκοπούς τρεχόντων μαθημάτων, κατόπιν αιτημάτων των διδασκόντων καθηγητών (545 βιβλία το 2003). Η συλλογή ανανεώνεται σε εξαμηνιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθημάτων που διδάσκονται.

2.2.4. Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες
 • Συνέχιση υπηρεσιών προς τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες (οι αριθμοί για το υλικό δηλώνουν το σύνολο κατά το τέλος του έτους και όχι την παραγωγή του έτους:

 

2004

2003

2002

2001

ΤΜΒ ΧΡΗΣΤΕΣ

6

4

4

4

ΗΧΟΓΡΑΦ. ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ

5

4

4

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

10

4

2

1

ΜΕΓΑΛΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ

15

8

6

6

BRAILLE

5

n/a

n/a

n/a

OCR ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

20

n/a

n/a

n/a

 • Λειτουργία φορητής συσκευής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και μεγέθυνσης για τυφλούς και άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Η συσκευή χρησιμοποιείται από φοιτητές στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

2.2.5.  Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού
 • Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού από τη Βιβλιοθήκη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών του τμήματος Ξένων Γλωσσών.

2.2.6.  Αιτήσεις υλικού από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια
 • Αιτήσεις βιβλίων από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια:

 

2004

2003

ΠΕΛΕΓΚΑΡΗΣ

3.524

n/a

ΠΛΑΤΑΝΗΣ

2.735

n/a

ΣΥΝΟΛΟ

6.269

n/a

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης για μεταφορά υλικού από τα απομακρυσμένα βιβλιοστάσια Πελεγκάρη και Πλατάνη. Η αίτηση παρέχεται μέσω του καταλόγου ανοιχτής πρόσβασης (online public access catalogue – OPAC) που είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

2.2.7. Εκπαίδευση χρηστών
 • Διοργάνωση 5 σεμιναρίων σε 65 φοιτητές και εισαγωγή στη Βιβλιοθήκη σε 404 φοιτητές. Έγινε εκπαίδευση σε 3 επίπεδα: (α) Εισαγωγή-γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη και τις Υπηρεσίες της. Προβολή βιντεοταινίας διάρκειας 28' - προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, στη διεύθυνση:
  mms://videoserver.cc.ucy.ac.cy/recorded/library.asf
  (β) ΣΕΜΒΙΒ2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και (γ) ΣΕΜΒΙΒ3: Εξειδίκευση σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

13

404

ΣΕΜΒΙΒ 1

0

0

ΣΕΜΒΙΒ 2

3

42

ΣΕΜΒΙΒ 3

2

23

ΣΥΝΟΛΟ

18

469

2.3.  Εγκατάσταση και λειτουργία αυτοματισμών

 • Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού A-Z για τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοματοποίηση της διαχείρισης της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά. Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του καταλόγου ηλεκτρονικών περιοδικών και διευρυμένες επιλογές αναζήτησης στον χρήστη. Η πρόσβαση μέσω του λογισμικού Α-Ζ θα διατεθεί στους χρήστες εντός του πρώτου τριμήνου του 2005.

 • Αναβάθμισησυστήματος Advance από την έκδοση 6.7 στην έκδοση 6.8. Στην αναβαθμισμένη έκδοση του λογισμικού όλα τα υποσυστήματα λειτουργούν σε περιβάλλον Windows.

 • Συνέχιση λειτουργίας συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων μελών Βιβλιοθήκης. Εντός του 2004 εκδόθηκαν 2.035 ταυτότητες Βιβλιοθήκης, κυρίως για εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς χρήστες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1.117

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

298

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

155

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

95

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

370

ΣΥΝΟΛΟ

2.035

Το Ταμείο Ευημερίας φοιτητών ενισχύεται με το 50% των καθαρών εσόδων από την έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων. Το 2004 δόθηκε από τη ΒΠΚ στο Ταμείο το ποσό των £2.800.

 • Λειτουργία κερματοδέκτη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (από το 2002) και στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών (από το 2003) για αυτόματη πίστωση μονάδων των νέων ταυτοτήτων και χρήση τους στις φωτοτυπικές της Βιβλιοθήκης.

 • Συνέχιση λειτουργίας συστήματος αυτόματου δανεισμού βιβλίων και οπτικού υλικού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

 • Συνέχιση λειτουργίας καρτών επαναφοράς τυποποιημένων ρυθμίσεων στους κοινόχρηστους υπολογιστές.

 • Συνέχιση λειτουργίας του ασύρματου δικτύου εντός του χώρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης τεχνολογίας Wi-Fi και διάθεσης καρτών ασύρματης δικτύωσης σε χρήστες με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα στο 2004 οι ασύρματες κάρτες δανείστηκαν (μετ’ επιστροφής) 192 φορές σε χρήστες της Βιβλιοθήκης (71 φορές το 2003).

 • Αγορά 16 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 10 εκτυπωτών. Και οι 16 καινούργιοι υπολογιστές διατέθηκαν για αναβάθμιση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Στις 31/12/2004 υπήρχαν 84 εν χρήσει υπολογιστές στους έξι χώρους όπου εργάζεται προσωπικό της Βιβλιοθήκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Νέα Πτέρυγα, Πελεγκάρης, Αμαράλ  ΕΜΑ, Λατσιά) για χρήση από το προσωπικό ή τους χρήστες.

2.4. Εσωτερικές λειτουργίες

 • Καταγραφή διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος εξασφάλισης ολικής ποιότητας του Πανεπιστημίου. Ολοκλήρωση σύνταξης γραπτών διαδικασιών Παραγγελιών και Παραλαβών.

 • Συγκέντρωση στατιστικών για δημιουργία δεικτών εφαρμογή του προγράμματος για «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Δεικτών Απόδοσης στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου». Επιλογή προτεραιοτήτων μεταξύ των δεικτών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο 66 σελίδων των προτεινόμενων μετρήσεων για τη Βιβλιοθήκη.

 • Συστηματικός έλεγχος παλαιών και τρεχουσών οικονομικών απαιτήσεων από προμηθευτές. Διεκδίκηση 1.234 τευχών έντυπων περιοδικών που αντιστοιχούσαν σε 350 τιμολογημένους τίτλους και τα οποία δεν παρελήφθησαν, υπολογιζόμενης αξίας £23.000. Για το 2003 διεκδικείται ακόμη το ποσό των £5.138 για 103 πληρωμένες συνδρομές που δεν παρελήφθησαν Επίσης, εξασφαλίστηκε η πίστωση £16.357 για διπλές χρεώσεις, υπερχρεώσεις και άλλες λανθασμένες χρεώσεις που εντόπισε η Βιβλιοθήκη.

 • Υποβολή του Σχεδίου Ανάπτυξης 2004-2006 στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης και στην αρμόδια Αντιπρύτανη. Στο Σχέδιο καθορίζονται οι στόχοι της Βιβλιοθήκης για την τριετία 2004-2006 και οι προϋποθέσεις για εκπλήρωσή τους, λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφιστάμενων συνθηκών, των τάσεων που επικρατούν στον χώρο, και των προσανατολισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 • Εργοδότηση 23 φοιτητών του ΠΚ για μερική απασχόληση στη Βιβλιοθήκη (11.2 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), με συνολικό κόστος £49.545.

 • Προϋπολογισμός Βιβλιοθήκης. Οι δαπάνες της Βιβλιοθήκης για το 2004 σε σχέση με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό είχαν ως ακολούθως:

 

4/402

ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡ.

4/403

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

1.005.000

40.000

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΕ

1.011.809

17.120

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

-6.809

22.880

 

Το υπόλοιπο των £22.880 του κονδυλίου 4/403 διατέθηκε ως εξής: ποσό £11.930 μεταφέρθηκε στο κονδύλι 4/402 και ποσό £10.950 μεταφέρθηκε στο κονδύλι 4/412 (Μηχανογραφικός, ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός).

 • Δαπάνες Βιβλιοθήκης – Αγορά υλικού (κονδύλι 4/402). Οι δαπάνες για το 2004 που αφορούσαν την αγορά υλικού και άλλα συναφή κατανεμήθηκαν ως εξής:

 

4/402

ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡ.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

577.808

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ UCY

218.255

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HEAL-LINK

306.775

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

52.778

ΒΙΒΛΙΑ

230.102

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

203.899

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 4/402

1.011.809

 • Έσοδα Βιβλιοθήκης. Κατά το 2004 η Βιβλιοθήκη είχε τα ακόλουθα έσοδα:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΟΣΟ (ΛΚ)

ΚΑΡΤΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ

17.668,81

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

5.863,50

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

598,25

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

5.386,00

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.600,00

ΣΥΝΟΛΟ

35.116,56

ΕΞΟΔΑ

12.335,06

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Τ.Ε.Φ.

2.800,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

19.981,50

-    Από τις £17.668,31 που ήταν τα έσοδα από τις κάρτες και τους κερματοδέκτες φωτοτυπικής, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ποσά: (α) £6.900,00 για τις απολαβές ενός υπαλλήλου που εργάζεται στη Βιβλιοθήκη με μίσθωση υπηρεσιών· (β) £2,613,95 δόθηκαν για αγορά φοιτητικών ταυτοτήτων· (γ) £310,00 δόθηκαν ως μέρος των εξόδων για συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών· (δ) £2.520,00 δόθηκαν στην Κωνσταντία Κωνστανίνου, η οποία τον Ιανουάριο 2005, στο πλαίσιο υποτροφίας του Fulbright senior scholar, έδωσε σειρά σεμιναρίων και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούσαν στη δημιουργία Γραφείου Reference για κάλυψη εξόδων, διαμονής, διατροφής και διακίνησης. Το σύνολο των πιο πάνω εξόδων ήταν £12.335,06.

-    Το 50% των καθαρών εσόδων από την έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων διατίθεται κάθε χρόνο στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών. Το 2004 δόθηκε στο Ταμείο το ποσό των £2.800.

2.5. Στελέχωση και επιμόρφωση

2.5.1. Στελέχωση παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης
 • Πλήρης κάλυψη και συστηματική λειτουργία σε πλήρες ωράριο του Παραρτήματος Τουρκολογικής Συλλογής στο Αμαράλ 7. Το παράρτημα είναι επαρκώς στελεχωμένο και παρουσιάζει συνεχή και εύρυθμη λειτουργία στους τομείς της καταλογογράφησης και της εξυπηρέτησης, σε πλήρες ωράριο. Μερική επέκταση ωραρίου λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών.

 • Απασχόληση δεύτερου βιβλιοθηκονόμου για την κάλυψη αναγκών βιβλιοθήκης Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας.

2.5.1. Εκπαίδευση προσωπικού Βιβλιοθήκης
 • 11 συμμετοχές-αποστολές προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνέδρια και τεχνικές επισκέψεις στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα:

- 6 συμμετοχές στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Κέρκυρα, 13-15/10/2004)

- 1 συμμετοχή στο συνέδριο FIAT/IFTA World Conference and General Assembly (Παρίσι, 15-19/10/2004), όπου έγινε παρουσίαση της μελέτης της ΒΠΚ για την οργάνωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων του ΡΙΚ («Organisation, Conservation et Digitalisation des Archives de CyBC»)

- 2 συμμετοχές σε Συνάντηση Εργασίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, με θέμα το δίκτυο ανταλλαγής δημοσιευμάτων (Αθήνα, 26/11/2004)

- Συμμετοχή του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο συνέδριο της UNICA 2nd Seminar on Scholarly Communication “F@ir Publishing & F@ir Reading”, Vienna, 25-26 Nov. 2004

 • 16 συμμετοχές σε εξωτερικά σεμινάρια στην Κύπρο:

- 5 συμμετοχές στο σεμινάριο Goal Directed Project Management (Pricewaterhouse-Coopers, Λευκωσία, 22/10/2004)

- 3 συμμετοχές στην Ημερίδα πληροφόρησης Leonardo Da Vinci: πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2005 (Holiday Inn, Λευκωσία, 24/6/2004)

- 3 συμμετοχές στην Ημερίδα πληροφόρησης Leonardo Da Vinci: Κινητικότητα (Holiday Inn, Λευκωσία, 2/12/2004)

- 5 συμμετοχές στο τριήμερο σεμινάριο Advanced project management : framework and tools (Pricewaterhouse-Coopers, Λευκωσία, 8-10/12/2004)

 • 36 συμμετοχές σε εσωτερικά σεμινάρια:

- 13 συμμετοχές (νέοι υπάλληλοι και άτομα που έκαναν πρακτική εξάσκηση στη ΒΠΚ) σε τετραήμερη εκπαίδευση στο λογισμικό σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.5, με περαιτέρω εξειδικευμένη εκπαίδευση 2 ατόμων στις ιδιαιτερότητες της καταλογογράφησης του υλικού της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιανουάριος και Οκτώβριος 2004)

 

 

- 2 συμμετοχές στο Σεμινάριο χρηματοοικονομικής διαχείρισης : νόμος, κανόνες, κανονισμοί, εσωτερικές διαδικασίες και έντυπα (Λογιστήριο, Υπηρεσία Οικονομικών, 10/6/2004)

- 21 συμμετοχές (συνολικά) στα μαθήματα λογισμικών του Microsoft Office Access, Excel I, Excel II, PowerPoint, Outlook και Word (Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κύπρου, 2004)

 • Συνέχιση των σπουδών του προσωπικού σε επιστήμη πληροφόρησης (1 υποτροφία του Πανεπιστημίου Κύπρου για εξ αποστάσεως απόκτηση πρώτου πτυχίου, 1 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό).

2.6. Χώροι

2.6.1. Βιβλιοστάσια και χώροι φύλαξης υλικού
 • Μετατροπή της Βιβλιοθήκης Λατσιών σε χώρο εργασίας καταλογογράφησης βιβλίων και δημιουργία χώρου για μετακόμιση όλου του υλικού της Βιβλιοθήκης που στεγαζόταν σε τρεις αίθουσες σε λυόμενες εγκαταστάσεις στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου. Εντός του 2004 διαχωρίστηκε και ταξιθετήθηκε σε ράφια το 50% του υλικού που μεταφέρθηκε στα Λατσιά, ως επί το πλείστον διπλά τεύχη περιοδικών, εφημερίδες και βιβλία.

 • Διαμόρφωση υφισταμένων χώρων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη για την αύξηση της χωρητικότητας των βιβλιοστασίων. Επιτεύχθηκε αύξηση κατά 210 τρεχούμενα μέτρα.

 

 

 • Αναδιοργάνωση του χώρου στην Αίθουσα Πολυμέσων και προσθήκη επίπλων βιβλιοθηκών για κάλυψη των αναγκών φύλαξης του υλικού και βελτίωση της εργονομίας του χώρου.

 • Διαμόρφωση υφισταμένων χώρων στη βιβλιοθήκη της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας για την αύξηση της χωρητικότητας των βιβλιοστασίων. Επιτεύχθηκε αύξηση κατά περίπου 100 τρεχούμενα μέτρα. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα στην ΕΜΑ συνεχίζονται. Ο διαθέσιμος χώρος για βιβλιοστάσια στην ΕΜΑ έχει προ πολλού εξαντληθεί. Η ουσιαστική ανεπάρκεια χώρου για στοιχειώδη φύλαξη του υλικού εμποδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση της συλλογής, η οποία αυξάνεται διαρκώς από αγορές και δωρεές.

 

 • Εξάντληση δυνατοτήτων Βιβλιοστασίου Πλατάνη με τοποθέτηση καταλογογραφημένων βιβλίων 2004.

 • Αναζήτηση χώρων για νέο βιβλιοστάσιο. Εντοπισμός χώρου 150 περ. ταμ πλησίον Πανεπιστημιούπολης

2.6.2. Νέο κτίριο Βιβλιοθήκης
 • Συνεργασία με Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και με τους αρχιτέκτονες για τα σχέδια του κτιρίου. Σύνταξη σύνοψης (brief) λειτουργιών, προδιαγραφών, μετρήσεων και εκτιμήσεων για τους χώρους του νέου κτιρίου.

2.7. Προσφορά στην κοινωνία, σχέσεις με τρίτους.

2.7.1. Συμμετοχή σε εξωτερικά και εσωτερικά προγράμματα.
 • Μελέτη «Οργάνωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου». Πραγματοποίηση έρευνας, εκπόνηση μελέτης και υποβολή πρότασης από τη ΒΠΚ για οργάνωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων του ΡΙΚ. Της μελέτης προηγήθηκε έρευνα στο ΡΙΚ και τεχνική επίσκεψη στο Institut National de l’Audiovisuel στο Παρίσι (7-10/7/2004). Η πρόταση υποβλήθηκε στο ΡΙΚ στις 10/9/2004 και έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο World Conference and General Assembly της FIAT/IFTA (International Federation of Television Archives) στο Παρίσι, 15-19/10/2004). Έγινε πρόταση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAPMED (Mediterranean Network of National TV Archives) να χρηματοδοτήσει τη μετάφραση της μελέτης στα Αγγλικά ή Γαλλικά και να την αναρτήσει στις ιστοσελίδες του προγράμματος. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το ΔΣ του ΡΙΚ και από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κόστος της μελέτης ανήλθε στις 10.000 ΛΚ. Ποσό το οποίο θα καταβληθεί από το ΡΙΚ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 • Ευρωπαϊκή διάκριση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επέκταση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης σε τυφλούς και άτομα περιορισμένης όρασης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BEEP (Best e-Europe Practices). Σχετική διαδικτυακή διεύθυνση:   http://library.ucy.ac.cy/accelerate/accel_beep_gr.htm.

 • Διερεύνηση, επιλογή προτύπων και εφαρμογών δημιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης του αρχείου διαφανειών της ΕΜΑ.

 • Συνεργασία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου με το εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα «Η Βρετανία και οι εσωτερικές συγκρούσεις στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου 1964-1967» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.Συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο πρόγραμμα «Συγκρότηση ιστορικού και εθνογραφικού αρχείου Δήμου Ιδαλίου» ΠΕΝΕΚ χρηματοδότηση ΙΠΕ και Δήμος Ιδαλίου.

 • Διερεύνηση δημιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης ηχητικού αρχείου και αρχείου φωτογραφιών ΣΙΜΑΕ 1955-59.

2.7.2. Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών
 • Δημιουργία καταλόγου της Βιβλιοθήκης της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ). Ολοκλήρωση της καταλογογράφησης του υλικού των αρχείων της ΠΟΤ εντός τριών μηνών. Στον κατάλογο της ΠΟΤ υπάρχουν καταλογογραφημένα: 2.614 ομιλούντα βιβλία, 198 έντυπα βιβλία, 22 τίτλοι περιοδικών που αναφέρονται σε τυφλούς, καθώς και 350 έντυπα σε μορφή Braille (συνολικά πέραν των 3.000 εγγραφών). Παρασχέθηκαν επίσης τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2.7.3. Ειδικές ομάδες χρηστών
 • Παροχή για δεύτερη συνεχή χρονιά της υπηρεσίας αποστολής άρθρων από τη Βιβλιοθήκη σε ειδικές ομάδες χρηστών.

 

ΕΤΟΣ

2004

2003

ΑΡ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

14

4

ΑΡ. ΑΡΘΡΩΝ

232

100

2.7.4.Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης
 • Παρουσίαση από τον Λειτουργό Μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης Μάριο Ζέρβα στο συνέδριο FIAT/IFTA World Conference and General Assembly (Παρίσι, 15-19/10/2004) της μελέτης της ΒΠΚ για την οργάνωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων του ΡΙΚ (τίτλος παρουσίασης: «Organisation, Conservation et Digitalisation des Archives de CyBC») (βλ. §2.5.1).

 • «Οι Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Πιθανοί ρόλοι και απαραίτητες δεξιότητες». Διάλεξη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Πρόγραμμα Διαλέξεων στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΕΑΕΚ «Αναβάθμιση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών» Κέρκυρα, 31 Μαρτίου 2004.

 • Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου για τρίτη χρονιά στην καταγραφή στατιστικών δεδομένων της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ, Ελλάδα) με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.

2.7.5. Δωρεές προς τρίτους
 • Η πρόοδος της καταλογογράφησης επέτρεψε το 2004 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβεί σε δωρεές 1.964 βιβλίων από τα πολλαπλά (πέραν των 3-5 αντιτύπων) της συλλογής της σε 5 βιβλιοθήκες Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών σε ανατολικές χώρες.

  • Μαριούπολη (551)
  • Κίεβο (80) - 12/2004
  • Βελιγράδι (680) - 12/2004
  • Τιφλίδα (280) - 12/2004
  • Σόφια (323) - 10/2004
 •  Αποστολή-δωρεάς βιβλίων από τα πολλαπλά αντίτυπα  της συλλογής της  Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου.

2.8. Εκκρεμότητες – Προβλήματα

 • Έλλειψη προσωπικού (θεματικών βιβλιοθηκονόμων, πληροφορικού).

 • Έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη υπάρχοντος προσωπικού αναλόγως ικανοτήτων και απόδοσης. Αναμονή σχεδίου μεταρρύθμισης.

 • Εξεύρεση χώρων βιβλιοστασίων μέχρι οριστικής μεταφοράς στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη.

 • Ρύθμιση διαδικασιών αγοράς βιβλίων από κονδύλι ερευνητικών δραστηριοτήτων ακαδημαϊκού προσωπικού (κωδ. 312)

 • Ενημέρωση οικονομικών στοιχείων λογιστικού υποσυστήματοςADVANCE.

________________________________________________________
[ Πανεπιστήμιο Κύπρου ] [ Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης ] [ Email Βιβλιοθήκης ]
[ English ] [ Français ]
______________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Σχεδιασμός-Ανάπτυξη : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Επικοινωνήστε: libwebmaster@ucy.ac.cy